Ledelse i praksis

STR457 Ledelse i praksis

Høst 2019

 • Innhold

  I alle organisasjoner har ledelse betydning for prestasjoner og suksess. I de senere årene har kravene til ledelse endret seg i takt med samfunnets behov for digitalisering, reformer og hyppige endringer. Ledelse - mobilisere medarbeidere mot verdibaserte mål - er i større grad en ferdighet som ikke bare er for toppledere, men som også gjelder for alle i et selskap. Formålet med kurset er å utvikle studentenes forståelse av seg selv og i samspill med andre og å utvikle ledelsesferdigheter. Gjennom å adressere og utnytte både teoretisk kunnskap, ferdighetstrening og rolleforståelse/identitet søker kurset å belyse ledelse som helhetlig fenomen, og på denne måten forberede studentene på utfordringer de kan møte i fremtiden.

  Studentene vil delta i øvelser, simuleringer, forelesninger, klasse debatter og trening i ulike situasjoner. Et sentralt virkemiddel er arbeid med praktiske gruppeprosesser og øvelser med vekt på dialog og direkte tilbakemeldinger. Her får den enkelte kursdeltaker anledning til å vurdere kritisk hvordan egen lederatferd kan utvikles. Avslutningsvis vil studentene arbeide med en plan for hvordan de kan utvikle egne lederferdigheter

 • Læringsutbytte

  Studiet skal gi studentene bedre ledelsesferdigheter. Studentene skal etter kurset ha følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskap

  • Studentene skal ha inngående kunnskaper og erfaring om ulike typer lederatferder og ledereffektivitet

  Ferdigheter

  • Studentene kan analysere hvordan gruppedynamikk, konflikter og kommunikasjon har betydning for samhandling, utvikling og måloppnåelse, og kunne anvende verktøy for å håndtere dette i praksis.
  • Studentene kan identifisere personlige handlingsmønstre og utøve ledelse.  

  Generell kompetanse

  • Studentene har innsikt i og bevissthet om egen lederatferd, og kunne anvende denne for å utvikle egen ledelsespraksis.
  • Studentene blir mer ærlig og komfortabel med seg selv (Økt selvinnsikt, samt trygghet og mot i lederrollen)

 • Undervisningsopplegg

  I undervisningen vil studentene få presentert et teoretisk rammeverk, deltar i øvelser og simuleringer, får tilbakemelding på egne ferdigheter, reflekterer over egen lederatferd og deltar i felles diskusjoner. Øvelsene vil bli gjennomført i utviklingsgrupper. Refleksjonsnotater fra øvelsene er sentralt. Øvelsene vil også bli brukt til å gi hverandre tilbakemelding på egne lederferdigheter. Det vil bli benyttet individuelle utviklings- og tilbakemeldingsverktøy i forbindelse med kurset.

 • Krav til kursgodkjenning

  Kravene til kursgodkjennelse er

  (1) deltakelse på første samling,

  (2) deltakelse på totalt minst 4 av 5 samlinger,

  (3) godkjent minst 4 av 6 erfaringsdokumenter pluss en konkluderende oppsummering, og

  (4) godkjent ferdighetsutviklingsrapport.

 • Vurderingsform

  Erfaringsdokument og ferdighetsutviklingsrapporten

 • Karakterskala

  Bestått / Ikke bestått

 • Litteratur

  Artikkelsamling

Oppsummering

Studiepoeng
2.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Expired.