Kunnskap som basis for strategi og konkurransefortrinn

STR455 Kunnskap som basis for strategi og konkurransefortrinn

Høst 2020

 • Innhold

  Kunnskap som utgangspunkt for formulering av konkurransefortrinn

  Betingelse for utvikling av kunnskapsbaserte konkurransefortrinn via læring i organisasjoner

  Hvordan er kunnskapsarbeidere forskjellige, og hva betyr dette for verdiskapende ledelse

 • Læringsutbytte

  Ved fullført kurs skal kandidaten

  Kunnskap:

  *Ha solid kunnskap om forskningslitteraturen innen emnene 1)Kunnskapsbasert strategi og kunnskapsbaserte konkurransefortrinn, 2)Betingelser for effektiv organisasjonslæring, og 3)Ledelse av kunnskapsarbeidere

  *Ha solid viten om hvordan ulike former for kunnskap (herunder taus og eksplisitt kunnskap, bred versus dyp kunnskap) egner seg for bygging av konkurransefortrinn

  *Vite hvordan kunnskapsøkonomien skiller seg fra andre deler av et lands økonomi, og hvordan kunnskapsarbeid og kunnskapsarbeidere er forskjellige

   

  Ferdigheter:

  *Kunne delta konstruktivt i prosesser hvor kunnskapsfortrinn er det sentrale emnet

  *Kunne bidra i strategisk kunnskapsanalyse og formulering av kunnskapsstrategier

  *Kunne bidra overfor sin arbeidsgiver med ideer og løsninger til å effektivisere organisasjonslæring

  *Kunne bidra til verdiskapning gjennom å lede andre kunnskapsarbeidere, for eksempel i en teamsetting

   

  Generell kompetanse:

  *Kunne planlegge og gjennomføre selvstendig forskningsarbeid basert på dybdeintervju med nøkkelingformanter

  * Kunne jobbe i gruppe med faglige problemstillinger, og formidle resultater fra slikt gruppearbeid

  *Kunne delta konstruktivt i faglige diskusjoner med utgangspunkt i relevant forskningslitteratur

 • Undervisningsopplegg

  Ukentlig tretimers økter, hvorav to timer er forelesning og en time er arbeid med semesteroppgaver (empirisk kursoppgave i grupper på tre). Høsten 2020 vil øktene bestå av innspilte forelesninger og sanntidsarbeid med spørsmål fra dagens emner via Zoom.

  Studentene er forventet å delta aktivt i plenumsdiskusjoner i hver forelesning (Zoom-basert).

 • Vurderingsform

  Gruppebasert semesteroppgave (50%) (egen karakter)

  4 timer individuell hjemmeeksamen (50%) (egen karakter)

 • Karakterskala

  A-F

 • Dataverktøy

  Adobe Connect

 • Litteratur

  Artikkelsamling

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2020.

Merknad: Denne kursbeskrivelsen var tidligere publisert med en advarsel om at undervisningsform, obligatoriske arbeidskrav og vurderingsform kunne bli endret. Kursbeskrivelsen har nå blitt oppdatert, og dette er den endelige versjonen.

Kursansvarlig

Professor Rune Lines, Institutt for strategi og ledelse.