Kunnskap som basis for strategi og konkurransefortrinn

STR455 Kunnskap som basis for strategi og konkurransefortrinn

Vår 2020

Høst 2020
 • Innhold

  Kunnskap som utgangspunkt for formulering av konkurransefortrinn

  Betingelse for utvikling av kunnskapsbaserte konkurransefortrinn via læring i organisasjoner

  Hvordan er kunnskapsarbeidere forskjellige, og hva betyr dette for verdiskapende ledelse

 • Læringsutbytte

  Ved fullført kurs skal kandidaten

  Kunnskap:

  *Ha solid kunnskap om forskningslitteraturen innen emnene 1)Kunnskapsbasert strategi og kunnskapsbaserte konkurransefortrinn, 2)Betingelser for effektiv organisasjonslæring, og 3)Ledelse av kunnskapsarbeidere

  *Ha solid viten om hvordan ulike former for kunnskap (herunder taus og eksplisitt kunnskap, bred versus dyp kunnskap) egner seg for bygging av konkurransefortrinn

  *Vite hvordan kunnskapsøkonomien skiller seg fra andre deler av et lands økonomi, og hvordan kunnskapsarbeid og kunnskapsarbeidere er forskjellige

   

  Ferdigheter:

  *Kunne delta konstruktivt i prosesser hvor kunnskapsfortrinn er det sentrale emnet

  *Kunne bidra i strategisk kunnskapsanalyse og formulering av kunnskapsstrategier

  *Kunne bidra overfor sin arbeidsgiver med ideer og løsninger til å effektivisere organisasjonslæring

  *Kunne bidra til verdiskapning gjennom å lede andre kunnskapsarbeidere, for eksempel i en teamsetting

   

  Generell kompetanse:

  *Kunne planlegge og gjennomføre selvstendig forskningsarbeid basert på dybdeintervju med nøkkelingformanter

  * Kunne jobbe i gruppe med faglige problemstillinger, og formidle resultater fra slikt gruppearbeid

  *Kunne delta konstruktivt i faglige diskusjoner med utgangspunkt i relevant forskningslitteratur

 • Undervisningsopplegg

  Ukentlig tretimers økter, hvorav to timer er forelesning og en time er arbeid med semester oppgaver (empirisk kursoppgave i grupper på tre).

  Studentene er forventet å delta aktiv i plenumsdiskuasjoner i hver forelesning.

 • Vurderingsform

  Semesteroppgave (50%) (egen karakter)

  3 timer skoleeksamen (50%) (egen karakter)

 • Karakterskala

  A-F

 • Dataverktøy

  Adobe Connect

 • Litteratur

  Artikkelsamling

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2019

Kursansvarlig

Professor Rune Lines