Konkurranseanalyse

BUS441 Konkurranseanalyse

Vår 2019

 • Innhold

  Konkurranseanalyse omhandler bedrifters strategiske valg (som pris, kapasitet, lokalisering, kvalitet, etc.) i markeder med (imperfekt) konkurranse. De fleste markeder karakteriseres ikke ved perfekt konkurranse eller monopol, men har et begrenset antall aktører som konkurrerer. Bedrifter vil dermed foreta sine valg under en forventning om hvordan konkurrenter vil respondere.

  Studentene skal ved å ta kurset lære ulike modellverktøy som kan benyttes til å analysere konkurranseforhold i et marked, og gjennom dette kunne predikere hva som vil være en bedrifts optimale strategiske valg i ulike situasjoner. De vil også møte enkle empiriske case som illustrerer konkurranseadferd. Hva driver konkurransen i luften?Hvorfor opererer sportskjeden XXL med prisgarantier? Hvordan virker de såkalte lojalitetsprogrammene til dagligvarekjedene? Er Æ en fordel for kundene?

  Konkurranseanalyse vektlegger markedsspesifikk analyse siden hvert enkelt marked har særtrekk som gir opphav til ulike konkurranseforhold. Studentene vil derfor få innsikt i en rekke ulike markeder slik som markedet for elektrisk kraft, telefoni, dagligvarer, bensin, luftfart, legemidler, helsetjenester, etc. Dette skal gi studenten forståelse for hvordan bedrifters strategiske valg kan variere med ulike markedsforhold. Studenten skal etter å ha tatt kurset kunne utføre en konkurranseanalyse, hvor man tar hensyn til særtrekk og konkurranseforhold i det aktuelle markedet.

 • Læringsutbytte

  Kunnskap

  Deltakerne skal ved kursets avslutning

  • ha grunnleggende innsikt i hvilken rolle konkurranse og markedsforhold spiller for økonomisk styring av bedrifter
  • ha oversikt over ulike teorier og modeller for konkurranse og strategisk interaksjon mellom bedrifter
  • ha forståelse for ulike strategier bedrifter velger for å redusere konkurransepresset
  • ha forståelse for hvorfor bedrifter eksempelvis foretar strategiske overinvesteringer i dag for å påvirke konkurrenters prising i fremtiden

  Ferdigheter

  Deltakerne skal ved kursets avslutning

  • kunne analysere hvordan bedrifter opptrer strategisk for å oppnå konkurransefordeler
  • kunne analysere konsekvenser av fusjoner og oppkjøp
  • kunne analysere markeds- og konkurranseforhold
  • kunne gi prediksjoner for hvordan markeder vil utvikle seg med hensyn til ulike konkurransemessige forhold
  • kunne benytte enkel spillteori til å utarbeide profitable konkurransestrategier
  • kunne tolke resultater fra enkle empiriske konkurransemodeller.

   

  Generell kompetanse

  Deltakerne skal ved kursets avslutning

  • ha oppnådd grunnleggende forståelse i hvordan man benytter enkle spillteoretiske modeller når man vurderer en bransjes konkurranseforhold
  • ha oppnådd grunnleggende kompetanse i hvordan man benytter et økonomisk rammeverk til å forstå industriers konkurransestrategier

 • Undervisningsopplegg

  Plenumsforelesninger, oppgaveseminarer, innleveringer basert på gruppearbeid.

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen spesielle

 • Krav til kursgodkjenning

  To godkjente innleveringer.

 • Vurderingsform

  Individuell 4 timers skriftlig skoleeksamen

 • Karakterskala

  Karakterskala A-F.

 • Dataverktøy

  Ingen spesielle.

 • Litteratur

  • Sørgard, Lars, 2003. Konkurransestrategi. Fagbokforlaget
   • Artikler.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
 Norsk
Semester

Høst.

Kursansvarlig

Professor Frode Steen, Institutt for samfunnsøkonomi

Forelesere: Professor Frode Steen, professor Kurt R. Brekke, professor II Bjørn Hansen, Institutt for samfunnsøkonomi