Konjunkturanalyse

FIE403 Konjunkturanalyse

 • Innhold

  Innhold

  Dette kurset gir en innføring i utvalgte deler av økonomisk teori, kvantitative metoder og empiriske forhold som grunnlag for å analysere konjunktursykler. Det fokuseres spesielt på pengepolitikk og samspillet mellom konjunktursykler og finansmarkeder. Det legges vekt på å diskutere dagsaktuelle problemstillinger i norsk og internasjonal økonomi.

  • Kvantitativ analyse av makroøkonomiske tidsserier: sesongjustering og estimering av trend
  • Dekomponering av makroøkonomisk tidsserier (spesielt bruttonasjonalprodukt og industriproduksjon) i trendvekst og konjunktursykler.
  • Ledende indikatorer og konjunkturprognoser
  • Pengepolitikk og rentefastsettelse
  • Makroøkonomiske skoleretninger og modeller for konjunktursykler
  • Samspillet mellom finansmarkeder og makroøkonomiske forhold
  • Produktivitetsvekst og økonomisk utvikling
  • Måling av boligpriser og empiriske modeller for boligpriser
  • Oljepriser og makroøkonomisk utvikling
  • Konjunkturutsikter for norsk og internasjonal økonomi

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  • Kunnskap

  Kurset gir en innføring i teori, metode og empiri som er viktig for å forstå og analysere konjunkturutviklingen i Norge og internasjonalt. Spesiell oppmerksomhet rettes mot pengepolitikken og konjunkturbegivenheter som påvirker renteutviklingen og aksjemarkedet.

  • Ferdigheter

  Studentene skal etter å ha fullført kurset:

  - ha god kjennskap til konjunkturbegrepet og konjunkturkronologier

  - kunne gjennomføre kvantitative analyser av konjunktursvingninger, herunder dekomponering av makroøkonomiske tidsserier i trend og sykel, sesongjustering og trendfremskrivning.

  - ha oversikt over sentrale deler av teorien for pengepolitikk og rentefastsettelse

  - ha god empirisk kunnskap om konjunkturindikatorer og utarbeidelse av konjunkturprognoser

  - ha oversikt over ulike makroøkonomiske skoleretninger innenfor moderne konjunkturteori

  - kunne vurdere dagens konjunktursituasjon og utsiktene fremover  

  • Generell kompetanse

  Kurset har et sterkt fokus på dagsaktuelle makroøkonomiske problemstillinger, og det vil oppøve evnen til å analysere disse. 

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegg

  Forelesninger, gjesteforelesere og gruppeoppgaver.

 • Krav til forkunnskaper

  Krav til forkunnskaper

  Grunnleggende kunnskaper i makroøkonomi, finans og økonometri fra bachelornivå.

 • Krav til kursgodkjenning

  Krav til kursgodkjenning

  En skriftlig innlevering og tre innleveringer av konjunkturprognoser.

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  4-timers eksamen  

 • Karakterskala

  Karakterskala

  Karakterskala A - F

 • Undervisningssemester

  Undervisningssemester

  Vår

 • Litteratur

  Litteratur

  Artikkelsamling

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Semester
Vår, Høst

Kursansvarlig

Høst: Professor Gernot Doppelhofer, Institutt for samfunnsøkonomi

Vår: Professor Jan Tore Klovland, Institutt for samfunnsøkonomi