Konjunkturanalyse

FIE403 Konjunkturanalyse

Vår 2021

 • Innhold

  Dette kurset gir en innføring i utvalgte deler av økonomisk teori, kvantitative metoder og empiriske forhold som grunnlag for å analysere konjunktursykler. Det fokuseres spesielt på pengepolitikk og samspillet mellom konjunktursykler og finansmarkeder. Det legges vekt på å diskutere dagsaktuelle problemstillinger i norsk og internasjonal økonomi.

  • Kvantitativ analyse av makroøkonomiske tidsserier: sesongjustering og estimering av trend
  • Dekomponering av makroøkonomisk tidsserier (spesielt bruttonasjonalprodukt og industriproduksjon) i trendvekst og konjunktursykler.
  • Ledende indikatorer og konjunkturprognoser
  • Pengepolitikk og rentefastsettelse
  • Makroøkonomiske skoleretninger og modeller for konjunktursykler
  • Samspillet mellom finansmarkeder og makroøkonomiske forhold
  • Produktivitetsvekst og økonomisk utvikling
  • Måling av boligpriser og empiriske modeller for boligpriser
  • Oljepriser og makroøkonomisk utvikling
  • Konjunkturutsikter for norsk og internasjonal økonomi

 • Læringsutbytte

  Kunnskap

  • Kursdeltakerne vil få dypere kunnskap om analyse av konjunktursykler og samspillet mellom makroøkonomien og finansmarkeder.
  • Kurset gir en innføring i teori, metode og empiri som er viktig for å forstå og analysere konjunkturutviklingen i Norge og internasjonalt.
  • Spesiell oppmerksomhet rettes mot pengepolitikken og konjunkturbegivenheter som påvirker renteutviklingen og aksjemarkedet.

  Ferdigheter

  Studentene skal ved kursets avslutning:

  • kunne anvende konjunkturbegrepet og konjunkturkronologier
  • kunne gjennomføre kvantitative analyser av konjunktursvingninger, herunder dekomponering av makroøkonomiske tidsserier i trend og sykel, sesongjustering og prognose.
  • ha oversikt over sentrale deler av teorien for pengepolitikk og rentefastsettelse
  • ha god empirisk kunnskap om konjunkturindikatorer og utarbeidelse av konjunkturprognoser.
  • ha oversikt over ulike makroøkonomiske skoleretninger innenfor moderne konjunkturteori
  • kunne vurdere dagens konjunktursituasjon og utsiktene fremover.

  Generell kompetanse

  • Studentene skal ved kursets avslutning være i stand til å analysere dagsaktuelle makroøkonomiske problemstillinger.

 • Undervisningsopplegg

  Forelesninger, gjesteforelesere og gruppeoppgaver. Forelesninger vil bli filmet.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Grunnleggende kunnskaper i makroøkonomi, finans og økonometri fra bachelornivå.

 • Krav til forkunnskaper

  Grunnleggende kunnskaper i makroøkonomi, finans og økonometri fra bachelornivå.

 • Krav til kursgodkjenning

  En skriftlig innlevering og utarbeidelse av konjunkturprognoser. Kursgodkjenning gyldig både for norsk og engelsk vurdering.

 • Vurderingsform

  4-timers skriftlig hjemmeeksamen med karakter A-F.

  Vårsemesteret: Eksamen kan besvares på norsk eller engelsk.

 • Karakterskala

  A - F

 • Litteratur

  Seleksjon av artikler, forskningsrapporter og bok kapitler.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Høst: Engelsk. Vår: Norsk.
Semester

Høst (engelsk) og vår (norsk). Tilbys våren 2021.

Kursansvarlig

Professor Jan Tore Klovland, Institutt for samfunnsøkonomi

Professor II. Tommy Sveen, Institutt for samfunnsøkonomi