Konjunkturanalyse

FIE403 Konjunkturanalyse

Vår 2022

 • Innhold

  Dette kurset gir en innføring i utvalgte deler av økonomisk teori, kvantitative metoder og empiriske forhold som grunnlag for å analysere konjunktursykler. Det fokuseres spesielt på pengepolitikk og samspillet mellom konjunktursykler og finansmarkeder. Det legges vekt på å diskutere dagsaktuelle problemstillinger i norsk og internasjonal økonomi.

  • Kvantitativ analyse av makroøkonomiske tidsserier: sesongjustering og estimering av trend
  • Dekomponering av makroøkonomisk tidsserier (spesielt bruttonasjonalprodukt og industriproduksjon) i trendvekst og konjunktursykler.
  • Ledende indikatorer og konjunkturprognoser
  • Pengepolitikk og rentefastsettelse
  • Makroøkonomiske skoleretninger og modeller for konjunktursykler
  • Samspillet mellom finansmarkeder og makroøkonomiske forhold
  • Produktivitetsvekst og økonomisk utvikling
  • Måling av boligpriser og empiriske modeller for boligpriser
  • Oljepriser og makroøkonomisk utvikling
  • Konjunkturutsikter for norsk og internasjonal økonomi

 • Læringsutbytte

  Kunnskap

  • Kursdeltakerne vil få dypere kunnskap om analyse av konjunktursykler og samspillet mellom makroøkonomien og finansmarkeder.
  • Kurset gir en innføring i teori, metode og empiri som er viktig for å forstå og analysere konjunkturutviklingen i Norge og internasjonalt.
  • Spesiell oppmerksomhet rettes mot pengepolitikken og konjunkturbegivenheter som påvirker renteutviklingen og aksjemarkedet.

  Ferdigheter

  Studentene skal ved kursets avslutning:

  • kunne anvende konjunkturbegrepet og konjunkturkronologier
  • kunne gjennomføre kvantitative analyser av konjunktursvingninger, herunder dekomponering av makroøkonomiske tidsserier i trend og sykel, sesongjustering og prognose.
  • ha oversikt over sentrale deler av teorien for pengepolitikk og rentefastsettelse
  • ha god empirisk kunnskap om konjunkturindikatorer og utarbeidelse av konjunkturprognoser.
  • ha oversikt over ulike makroøkonomiske skoleretninger innenfor moderne konjunkturteori
  • kunne vurdere dagens konjunktursituasjon og utsiktene fremover.

  Generell kompetanse

  • Studentene skal ved kursets avslutning være i stand til å analysere dagsaktuelle makroøkonomiske problemstillinger.

 • Undervisningsopplegg

  Forelesninger, gjesteforelesere og gruppeoppgaver. Forelesninger vil bli direktesendt og lagt ut som video.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Grunnleggende kunnskaper i makroøkonomi, finans og økonometri fra bachelornivå.

 • Krav til forkunnskaper

  Grunnleggende kunnskaper i makroøkonomi, finans og økonometri fra bachelornivå.

 • Krav til kursgodkjenning

  En skriftlig innlevering og utarbeidelse av konjunkturprognoser. Kursgodkjenning gyldig både for norsk og engelsk vurdering.

 • Vurderingsordning

  Individuell 4-timers skriftlig hjemmeeksamen med karakter A-F.

  Vårsemesteret: Eksamen kan besvares på norsk eller engelsk.

 • Karakterskala

  A - F

 • Litteratur

  Seleksjon av artikler, forskningsrapporter og bok kapitler.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Høst: Engelsk. Vår: Norsk.
Semester

Høst (engelsk) og vår (norsk). Tilbys høsten 2021.

Kursansvarlig

Professor Jan Tore Klovland, Institutt for samfunnsøkonomi (hovedkursansvarlig)

Førsteamanuensis Krisztina Molnar, Institutt for samfunnsøkonomi

Professor II. Tommy Sveen, Institutt for samfunnsøkonomi