Konjunkturanalyse

FIE403 Konjunkturanalyse

Vår 2019

 • Innhold

  Dette kurset gir en innføring i utvalgte deler av økonomisk teori, kvantitative metoder og empiriske forhold som grunnlag for å analysere konjunktursykler. Det fokuseres spesielt på pengepolitikk og samspillet mellom konjunktursykler og finansmarkeder. Det legges vekt på å diskutere dagsaktuelle problemstillinger i norsk og internasjonal økonomi.

  • Kvantitativ analyse av makroøkonomiske tidsserier: sesongjustering og estimering av trend
  • Dekomponering av makroøkonomisk tidsserier (spesielt bruttonasjonalprodukt og industriproduksjon) i trendvekst og konjunktursykler.
  • Ledende indikatorer og konjunkturprognoser
  • Pengepolitikk og rentefastsettelse
  • Makroøkonomiske skoleretninger og modeller for konjunktursykler
  • Samspillet mellom finansmarkeder og makroøkonomiske forhold
  • Produktivitetsvekst og økonomisk utvikling
  • Måling av boligpriser og empiriske modeller for boligpriser
  • Oljepriser og makroøkonomisk utvikling
  • Konjunkturutsikter for norsk og internasjonal økonomi

 • Læringsutbytte

  Kunnskap

  - Kursdeltakerne vil få dypere kunnskap om analyse av konjunktursykler og samspillet mellom makroøkonomien og finansmarkeder

  - Kurset gir en innføring i teori, metode og empiri som er viktig for å forstå og analysere konjunkturutviklingen i Norge og internasjonalt.

  - Spesiell oppmerksomhet rettes mot pengepolitikken og konjunkturbegivenheter som påvirker renteutviklingen og aksjemarkedet.

  Ferdigheter

  Studentene skal etter å ha fullført kurset:

  - ha god kunnskap til konjunkturbegrepet og konjunkturkronologier

  - kunne gjennomføre kvantitative analyser av konjunktursvingninger, herunder dekomponering av makroøkonomiske tidsserier i trend og sykel, sesongjustering og prognose.

  - ha oversikt over sentrale deler av teorien for pengepolitikk og rentefastsettelse

  - ha god empirisk kunnskap om konjunkturindikatorer og utarbeidelse av konjunkturprognoser

  - ha oversikt over ulike makroøkonomiske skoleretninger innenfor moderne konjunkturteori

  - kunne vurdere dagens konjunktursituasjon og utsiktene fremover  

  Generell kompetanse

  Kurset har et sterkt fokus på dagsaktuelle makroøkonomiske problemstillinger, og det vil oppøve evnen til å analysere disse. 

 • Undervisningsopplegg

  Forelesninger, gjesteforelesere og gruppeoppgaver.

 • Krav til forkunnskaper

  Grunnleggende kunnskaper i makroøkonomi, finans og økonometri fra bachelornivå.

 • Krav til kursgodkjenning

  En skriftlig innlevering og utarbeidelse av konjunkturprognoser. Kursgodkjenning gyldig både for norsk og engelsk vurdering.

 • Vurderingsform

  4-timers skriftlig skoleeksamen  

 • Karakterskala

  Karakterskala A - F

 • Litteratur

  Seleksjon av artikler, forskningsrapporter og bok kapitler.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Høst: Engelsk. Vår: Norsk.
Semester

Høst (engelsk) og vår (norsk). Tilbys våren 2019

Kursansvarlig

Høst: Professor Gernot Doppelhofer, Institutt for samfunnsøkonomi

Vår:  Professor Jan Tore Klovland, Institutt for samfunnsøkonomi