Juss

MRR446 Juss

Vår 2019

 • Innhold

  De juridiske kurs skal gi studentene kunnskap om de rettsområder en praktiserende revisor særlig vil arbeide med En rettslig problemstilling vil i praksis ofte berøre flere rettsområder. For eksempel vil skatte- eller avgiftsrettslige problemstillinger kunne påvirke selskapsrettslige interne eller eksterne transaksjoner. Det er derfor viktig at studentene i størst mulig grad forstår sammenhengen mellom de juridiske fag og ser at kunnskap innen et rettsområde kan lette læringen av et annet rettsområde.

  I selskapsrett dekkes blant annet disse emnene: Avtaler mellom selskapet og eierne og regler for utbytte, aksjonærlån og aksjekapitalnedsettelse, fusjon og fisjon og sammenhengen mellom selskaps-, regnskaps- og skatterett. Selskapsretten for øvrig behandles i kurset MRR416 i høstsemesteret.

  I avgiftsrett dekkes blant annet vilkårene for avgiftsplikt etter merverdiavgiftsloven, unntak og fritak for merverdiavgift, vilkårene for fradragsrett for merverdiavgift, samt avgiftsrettslige konsekvenser ved omorganisering av virksomhet mv.

  Kurset må sees i sammenheng med høstens kurs MRR416 Foretaksrett og MRR417 Skatt. Innholdet i disse kurs er et annet enn i MRR446, men den juridiske metode i de tre kurs er lik. Til sammen dekker kursene de rettsområder en praktiserende revisor ofte vil møte i sitt virke.

 • Læringsutbytte

  Kunnskap- Kandidaten

  • har god kunnskap om reglene for et allmenn- eller aksjeselskaps stiftelse, selskapets erverv av egne aksjer, innløsning, utelukkelse og tvangsinnløsning, avtaler mellom selskap og aksjeeier, selskapsorganenes kompetanse og saksbehandlingsregler for disse, adgangen til å binde selskapet utad, fusjon og fisjon samt reglene om myndighetsmisbruk. Dertil kommer momenter ved valg av eierform, samt selskapsorganenes kompetanse, overdragelse av eierandel, inntreden og uttreden av ansvarlige selskaper. Studentene må beherske gjeldende norsk rett om disse emnene. Videre må studentene ha oversikt over forholdet mellom EU- og EØS-selskapsretten og norsk rett. Aksjeloven og allmennaksjeloven ble endret på en rekke punkter i 2006, 2007 og særlig 2013. For å være tilstrekkelig orientert om gjeldende rett, bør derfor studentene supplere studiet av selskapsrett med forarbeidene til endringene i aksjeloven, se nærmere nedenfor under «Litteratur».
  • har god kunnskap om skattereglene vedr utbytte, kapitalnedsettelse, konsernbidrag, internprising, konserninterne overføringer, fisjon, fusjon og omdanning.
  • har god kunnskap om merverdiavgiftsreglene knyttet til omsetning, uttak og innførsel av varer og tjenester, herunder reglene om unntak og fritak for avgiftsplikt, samt reglene om frivillig registrering av utleie av fast eiendom. Fradragsrett for inngående avgift og reglene om eksport og import, samt konsekvensene ved omorganisering, uttak og bruksendring, herunder reglene om justering av merverdiavgift.  

  Ferdigheter - Kandidaten·

  kan identifisere rettslige problemstillinger, formulere rettsspørsmål og drøfte og løse disse.·Kunne utvikle selvstendige, rettslige resonnement og vise ulike rettskilders relevans og vekt.·Kunne fremstille og drøfte juridiske problemstillinger, enten de gis i form av praktiske eller teoretiske oppgaver. 

  Generell kompetanse - Kandidaten

  • har god innsikt i de emner som er dekket i pensum, og kunne se sammenhengen mellom de ulike juridiske emner.
  • har utviklet evnen til å løse rettsspørsmål ved å resonnere selvstendig.
  • har god innsikt i rettskildenes relative vekt, for eksempel at en klar lovtekst tillegges stor vekt og at en dom fra Høyesterett har større vekt enn en dom fra underrettene.
  • kan analysere rettsspørsmål og formidle sin analyse til fremtidige kunder og oppdragsgivere på en forståelig måte. 

 • Undervisningsopplegg

  Undervisning gis som forelesninger i auditorium. Under forelesningene vil det bli gitt oppgaver som studentene skal drøfte i små grupper, såkalte «summeoppgaver». En eller flere grupper legger muntlig frem sin løsning, hvoretter foreleser og eventuelt andre studenter kommenterer innholdet.

  I tillegg til forelesninger og egne studier er en viktig del av læringen innleveringer, studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver.

 • Krav til forkunnskaper

  MRR416 Foretaksrett og MRR417 Skatt.

 • Krav til kursgodkjenning

  Fremmøte og deltakelse i studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver.

 • Vurderingsform

  Skriftlig skoleeksamen på fire timer som dekker pensum, inkludert innhold i forelesninger, innleveringer og casediskusjoner.

  Kurset går siste gang våren 2019. Det vil bli arrangert gjentakseksamen høsten 2019 og våren 2020 for studenter med gyldig kursgodkjenning fra vår 2019 eller tidligere. 

 • Karakterskala

  Karakterskala A - F.

 • Litteratur

  Tore Bråthen, Selskapsrett, 5. utgave, Oslo 2017, kapittel 3, 4.1, 4.2, 4.7-4.9, 4.11-4.22, 4.28-4.29, 5.9-5.26 og 7.

  Lovforarbeider er tilleggslitteratur. Foreleserne i selskapsrett i MRR 446 vil i innledningen av sin forelesningsserie redegjøre for hvilke lovforarbeider som er relevante. Forarbeidene er tilgjengelig på Justisdepartementets nettsider.

  Filip Truyen, (Artikkel), Myndighetsmisbruk i aksje- og allmennaksjeselskaper, Jussens Venner 2004 s. 305-328.

  Frederik Zimmer (Red.), Bedrift, selskap og skatt, 6. utgave, Oslo 2014, kapittel 12.1-12.2, 15.5, 17-19 og 25-27.

  Tore Bråthen, Selskapsrett, 5. utgave, Oslo 2017 og Ole Gjems-Onstad m. fl., Lærebok i merverdiavgift, 5. utgave Oslo 2017, kapittel 1.5, 1.6, 3, 5-11 og 13.

  Eventuelt utvalg av øvrige artikler oppgis ved kursstart.

  Forelesningene, innleveringer, studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver er en viktig del av pensum i kurset.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Går for siste gang våren 2019. Det vil bli arrangert gjentakseksamen høsten 2019 og våren 2020 for studenter med gyldig kursgodkjenning fra vår 2019 eller tidligere. 

Kursansvarlig

Kursansvarlig: Tormod Torvanger, advokat, universitetslektor II RRR

Forelesere:

Johan Giertsen, professor Universitetet i Bergen, professor II RRR, dr. juris.

Filip Truyen, advokat og partner i Wikborg Rein Advokatfirma, dr. juris, professor II Universitetet i Bergen og RRR.

Harald Hauge, advokat og partner i Advokatfirmaet Harboe & Co, PhD, førsteamanuensis II RRR.

Trond Erik Andersen, advokat, egen praksis, cand.jur. universitetslektor II RRR.

Morten Fotland, advokat og direktør hos Advokatfirmaet PwC, cand. jur., universitetslektor II RRR.