InternJapan Bachelor (expired)

INTB-JAP InternJapan Bachelor (expired)

Vår 2020

 • Innhold

  Dette emnet kombinerer et opphold i en bedrift i Japan med en faglig komponent. Internships-ordninger som har god akademisk tilknytning, bidrar til økt forståelse for hvordan teori og praksis henger sammen. Når internship foregår utenlands, er teori også et hjelpemiddel for å kunne tolke eller håndtere internasjonale erfaringer bedre. Emnet består av omlag 150 arbeidstimer hos arbeidsgiver, en teorimodul og en sluttrapport som binder teori og praksis sammen.

 • Læringsutbytte

  Ved fullført kurs har studenten tilegnet seg følgende:

  Kunnskap:

  • kunnskap om tradisjon og variasjon i japansk arbeidsliv
  • kunnskaper om hvordan japanske og norske verdier og rutiner på arbeidsplassen fungerer sammen
  • forståelse for spenningen mellom interkulturell teori og praksis

  Ferdigheter:

  • økt kompetanse til å arbeide i interkulturelle team

  Generell kompetanse:

  • større sensitivitet for interkulturell ulikhet på arbeidsplassen

 • Undervisningsopplegg

  Før praksisperioden starter skal studenten ha deltatt på et 4 timers startseminar som introduserer kurset og forbereder en på internship.  Seminaret blir tilbudt to ganger årlig; i mai/juni og i november/desember. Resten av teorimodulen er nettbasert og består av 3 videoforelesninger med relevant faglitteratur.

  Spesifikke arbeidsoppgaver under internship: Om arbeidsgiver har spesifikke arbeidsoppgaver som studenten trenger faglig støtte til å gjennomføre i praksisperioden, kan kursansvarlig legge til rette for en faglig mentor fra NHH som veileder på den spesifikke oppgaven.

 • Overlapping med andre emner

  Dette kurset overlapper innholdsmessig med INTM-JAP InternJapan Master

 • Krav til kursgodkjenning

  For å kunne levere endelig rapport må studentene: a. ha deltatt på startseminaret og b. ha skrevet refleksjonsblogg under praksisperioden og c. ha deltatt på en workshop i vår regi under opphold i Japan. Kursansvarlig skal fungere som mentor under praksisperioden ved å gi skriftlig tilbakemelding på refleksjonsbloggen.

 • Vurderingsform

  En skriftlig rapport på 2500 ord (+/- 10%) der innhold fra refleksjonsbloggen relateres til de teoretiske kunnskapene fra teorimodulen. Rapporten må leveres digitalt senest 4 uker etter at praksisperioden er over.

 • Karakterskala

  bestått/ikke bestått

  For å få bestått, må studenten ha skrevet en strukturert rapport med adekvat lengde og godt språk. Alle delene av  oppgaven må være besvart og studenten må vise evne til refleksjon og interkulturell sensitivitet.  Oppgaven skal ha referanseliste.

 • Litteratur

  Clark, Rodney (1999). The historical influences on the company. In: The Japanese Company. New Haven /London: Yale University Press, pp. 13-48.        

  Jun, J. S., & Muto, H. (1995). The hidden dimensions of Japanese administration: Culture and its impact. Public Administration Review, 125-134.    

  Ogihara, Y. (2017). Temporal Changes in Individualism and Their Ramification in Japan: Rising Individualism and Conflicts with Persisting Collectivism. Frontiers in Psychology, 8.                    

  O'Regan, N., & Ogata, S. (2007). Changing Japanese management: Is the trend towards western-style management sustainable?. International Journal of Process Management and Benchmarking, 2(1), 45-58.            

  Rygg, K. (2015). Japanese and Norwegian Metapragmatic Perceptions of Contextual Factors in Intercultural Business Communication. Journal of Intercultural Communication 38.

  Steers, R. M., Sanchez-Runde, C. J., & Nardon, L. (2013). Management across cultures: Challenges and strategies. Cambridge University Press, pp. 67-102

  Stranden, Anne Lise. Norske ledere gir frie tøyler på godt og vondt. (11.08.2016). Retrieved from Forsking.no: https://forskning.no/arbeid-ledelse-og-organisasjon-naeringsliv/2016/08/norske-ledere-gir-frie-toyler-pa-godt-og-vondt

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
norsk/engelsk
Semester

Kurset gis en gang, våren 2019, for de som tar studentutveksling på et japansk universitet samme semester. Fra våren 2020 går dette kurset inn i Intern-a-b

Kursansvarlig

Kristin Rygg, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon