Internasjonale finansmarkeder og finansiell stabilitet (utgått)

FIE422 Internasjonale finansmarkeder og finansiell stabilitet (utgått)

 • Innhold

  Innhold

   

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kurset har som mål å oppøve evnen til å analysere aktuelle problemstillinger innenfor internasjonale finansmarkeder og finansiell stabilitet fra et makroøkonomisk perspektiv.

  Studentene skal etter å ha fullført kurset:

  • ha en oversikt over sentrale teoretiske prinsipper, empiriske sammenhenger og institusjonelle forhold knyttet til internasjonale finansmarkeder
  • ha god kunnskap om de praktiske implikasjonene av prinsippet om udekket renteparitet
  • kunne forstå hvordan prisdannelsen i valutamarkedene foregår og hvilke muligheter det er for å lage meningsfylte valutaprognoser
  • forstå hvordan og hvorfor finans- og valutakriser kan oppstå
  • ha innsikt i den internasjonale debatten knyttet til reformer i nasjonal og internasjonal finansarkitektur

  The course is aiming at enhancing the ability to analyse current issues relating to international financial markets and financial stability from a macroeconomic perspective.

   

  After having completed the course, the students will:

  • have obtained an overview of key theoretical principles, empirical relationships and institutional matters relating to international financial markets
  • have a working knowledge of the practical implications of the principle of uncovered interest rate parity
  • be able to understand how market exchange rates are determined and the possibilities of making useful exchange rate projections
  • understand how and why finance- and currency crises occur
  • have a basic knowledge of the international debate related to reforms in the national and the international financial architecture

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegg

  Forelesninger. Presentasjon og innlevering av skriftlige oppgaver

 • Krav til forkunnskaper

  Krav til forkunnskaper

  Ingen spesielle.

 • Krav til kursgodkjenning

  Krav til kursgodkjenning

  Gruppearbeid med empiriske case.

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Skriftlig eksamen.

 • Karakterskala

  Karakterskala

  Karakterskala A - F.

 • Dataverktøy

  Dataverktøy

  Ingen spesielle.

 • Undervisningssemester

  Undervisningssemester

  Vår

 • Litteratur

  Litteratur

  Artikler og utvalgte kapitler fra lærebøker.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester
Vår

Kursansvarlig

Jan Tore Klovland, Institutt for samfunnsøkonomi