Internasjonal økonomisk historie fra 1750 til vår tid

SAM12 Internasjonal økonomisk historie fra 1750 til vår tid

 • Innhold

  Innhold

  Kursets hovedtema vil være utviklingen i verdensøkonomien, med vekt på internasjonale strømmer av varer, arbeidskraft og kapital, samt de faktorer som ligger bak denne utviklingen, for eksempel fremveksten av et moderne produksjonssystem og etableringen av nasjonale og internasjonale institusjoner.

  Kurset tar for seg tre perioder med fokus på økonomisk utvikling og internasjonal integrasjon. Forskjeller og likheter mellom de forskjellige periodene vurderes med utgangspunkt i ulike økonomiske variable. Se emneoversikt for en mer detaljert gjennomgang.

  Contents

  The main theme of the course is the development of the world economy, focusing on international flows of goods, labour and capital, as well as the factors underlying this development, for instance the development of a modern system of production and the establishment of domestic and international institutions.

  The course deals with three periods, focusing on economic development and international integration, highlighting similarities and differences based on economic variables.

  Del I: Fremveksten av en internasjonal økonomi i perioden før 1914:

  • veksten i internasjonal handel, migrasjon, og investeringer, samt etableringen av et internasjonalt valutasystem
  • utviklingen i enkelte nøkkelland, først og fremst Storbritannia, USA og Tyskland

  Del II: Sammenbrudd i internasjonale relasjoner, 1914-45

  • Første verdenskrig som vendepunkt i den økonomiske utviklingen.
  • årsakene til og spredningen av Den Store Depresjonen.

  Del III: Integrasjon i etterkrigstiden:

  • forsøkene på å sikre en velfungerende internasjonal økonomi gjennom opprettelse av nye institusjoner
  • USAs hegemonimaktrolle og betydningen av Den Kalde Krigen.
  • "The Golden Age" (1950-73) i Vest-Europa og Japan
  • utviklingen etter 1973, herunder årsakene til lavere økonomisk vekst i Vest-Europa og Japan

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Studenten skal etter å ha fullført kurset:

  • Ha kunnskap om og forståelse for den internasjonale økonomiske utviklingen i de siste 200-250 år.
  • I særlig grad kunne gjøre rede for forskjeller og likheter mellom ulike perioder, vurdert med utgangspunkt i økonomiske variable.
  • Kunne vise praktisk og historisk anvendelse av økonomiske teorier som benyttes i øvrige fag.
  • Kunne beherske relevant faglig verktøy, teknikker og uttrykksformer.
  • Kunne formidle sentralt fagstoff som teorier og problemstillinger i skriftlig og muntlig form.

  The candidate:

  • Should have knowledge about and an understanding of the international economic development process in the last 200-250 years.
  • Should specifically be able to analyse in an economic context differences and similarities between different periods.
  • Should show the practical and historical application of the theories used in other courses.
  • Should master relevant scholarly tools, techniques and forms of communication.
  • Should be able to communicate important academic subject matters such as theories and problems in writing and orally.

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegg

  Hoveddelen av formidlingen vil finne sted i form av plenumsforelesninger som gjennomgår pensum. Flere historiske case vil bli gjennomgått. En obligatorisk innleveringsoppgave med tema knyttet til en tidligere eksamensoppgave vil også bli drøftet og gjennomgått i to forelesningstimer.

 • Krav til forkunnskaper

  Krav til forkunnskaper

  Ingen krav til forkunnskaper. Studenter som har hatt kurs i samfunnsøkonomi, kan benytte noe av den innsikt de har tilegnet seg. Studenter på et tidligere stadium i studiet, vil få en enkel introduksjon til teorier som de vil møte senere i studiet.

 • Overlapping med andre emner

  Overlapping med andre emner

  Tilsvarer HIS010

 • Krav til kursgodkjenning

  Krav til kursgodkjenning

  Godkjent innleveringsoppgave.
  Merk: Det kan forekomme obligatoriske aktiviteter i kurset før den formelle påmeldingsfristen.

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Skriftlig eksamen på fem timer, hvor studenten selv velger en av to mulige essay-oppgaver.

 • Karakterskala

  Karakterskala

  Karakterskala A - F.

 • Dataverktøy

  Dataverktøy

  Ingen dataverktøy kreves.

 • Undervisningssemester

  Undervisningssemester

  Høst

 • Litteratur

  Litteratur

  M. Graff, A.G. Kenwood & A.L. Lougheed, The growth of the international economy 1820-2015, London (Routledge) 2013 (5. utgave).

  R. Cameron & L. Neal, A Concise Economic History of the World: From Paleolithic Times to the Present, New York (Oxford University Press) 2002. Kapittel 1 og kapitlene 6 til 16.

  Historiske case, Harvard Business School.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester
Høst

Kursansvarlig

Bjørn Basberg og Liam Brunt, Institutt for samfunnsøkonomi