Internasjonal økonomisk historie fra 1750 til vår tid

SAM12 Internasjonal økonomisk historie fra 1750 til vår tid

Vår 2022

 • Innhold

  Kursets hovedtema vil være utviklingen i verdensøkonomien, med vekt på internasjonale strømmer av varer, arbeidskraft og kapital, samt de faktorer som ligger bak denne utviklingen, for eksempel fremveksten av et moderne produksjonssystem og etableringen av nasjonale og internasjonale institusjoner.

  Kurset tar for seg tre perioder med fokus på økonomisk utvikling og internasjonal integrasjon. Forskjeller og likheter mellom de forskjellige periodene vurderes med utgangspunkt i ulike økonomiske variable. Se emneoversikt for en mer detaljert gjennomgang.

  Del I: Fremveksten av en internasjonal økonomi i perioden før 1914:

  • veksten i internasjonal handel, migrasjon, og investeringer, samt etableringen av et internasjonalt valutasystem.
  • utviklingen i enkelte nøkkelland, først og fremst Storbritannia, USA og Tyskland.

  Del II: Sammenbrudd i internasjonale relasjoner, 1914-45

  • Første verdenskrig som vendepunkt i den økonomiske utviklingen.
  • årsakene til og spredningen av Den Store Depresjonen.

  Del III: Integrasjon i etterkrigstiden:

  • forsøkene på å sikre en velfungerende internasjonal økonomi gjennom opprettelse av nye institusjoner.
  • USAs hegemonimaktrolle og betydningen av Den Kalde Krigen.
  • "The Golden Age" (1950-73) i Vest-Europa og Japan.
  • utviklingen etter 1973, herunder årsakene til lavere økonomisk vekst i Vest-Europa og Japan.

 • Læringsutbytte

  Studenten skal etter fullført kurs:

  Kunnskap

  • Ha kunnskap om og forståelse for den internasjonale økonomiske utviklingen i de siste 200-250 år.

  Ferdigheter

  • Være i stand til å analysere forskjeller og likheter mellom ulike perioder, vurdert med utgangspunkt i økonomiske variable.
  • Være i stand til å utvise praktisk og historisk anvendelse av økonomiske teorier som benyttes i øvrige fag.
  • Beherske relevant faglig verktøy, teknikker og uttrykksformer.

  Generell kompetanse

  • Være i stand til å formidle sentralt fagstoff som teorier og problemstillinger i skriftlig og muntlig form.

 • Undervisningsopplegg

  Hoveddelen av formidlingen vil finne sted i form av plenumsforelesninger. Flere historiske case vil bli gjennomgått. En obligatorisk innleveringsoppgave med tema knyttet til en tidligere eksamensoppgave vil også bli drøftet og gjennomgått i to forelesningstimer.

  Ved antallsbegrensninger i auditoriene, kan det praktiseres påmelding som roteres hver uke.

  Forelesningene vil bli filmet.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Ingen krav til forkunnskaper. Studenter som har hatt kurs i samfunnsøkonomi, kan benytte noe av den innsikt de har tilegnet seg. Studenter på et tidligere stadium i studiet, vil få en enkel introduksjon til teorier som de vil møte senere i studiet.

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen krav til forkunnskaper. Studenter som har hatt kurs i samfunnsøkonomi, kan benytte noe av den innsikt de har tilegnet seg. Studenter på et tidligere stadium i studiet, vil få en enkel introduksjon til teorier som de vil møte senere i studiet.

 • Krav til kursgodkjenning

  Obligatorisk innleveringsoppgave (godkjent / ikke godkjent). Oppgaven må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

  Oppgaven kan besvares på  norsk eller engelsk.

 • Vurderingsordning

  Skriftlig hjemmeeksamen på fem timer, hvor studenten selv velger mellom mulige essay-oppgaver.

  Eksamen kan besvares på norsk eller engelsk.

 • Karakterskala

  A - F.

 • Dataverktøy

  Ingen dataverktøy kreves.

 • Litteratur

  M. Graff, A.G. Kenwood & A.L. Lougheed, The growth of the international economy 1820-2015, London (Routledge) 2014.

  R. Cameron & L. Neal, A Concise Economic History of the World: From Paleolithic Times to the Present, New York (Oxford University Press) 2003. Kapittel 1 og kapitlene 6 til 16.

  Historiske case, Harvard Business School.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Høstsemesteret 2021 vil undervisningsspråket være engelsk og norsk. Studenter må beherske begge språk.
Semester

Høst. Tilbys høsten 2021.

Kursansvarlig

Professor Bjørn L. Basberg, Institutt for samfunnsøkonomi (hovedkursansvarlig).

Professor Liam Brunt, Institutt for samfunnsøkonomi.