Human Resource Management

STR447 Human Resource Management

Høst 2018

Vår 2019
 • Innhold

  • Strategisk Human Resource Management (HRM)
  • Beste praksis HRM
  • Bemanning og fleksibilitet
  • Talentledelse og rekruttering
  • Prestasjonsmåling og kompetanseutvikling
  • Belønning
  • Fagforeninger og medvirkning
  • Komparativ HRM

 • Læringsutbytte

  Ved fullføring av kurset er studentene forventet å:

  - få kunnskap om kjerneaktiviteter i Human Resource Management (HRM) som rekruttering, belønning og kompetanseutvikling.

  - kjenne til hovedutfordringer i HRM generelt og ved bruk av bemanningsløsninger (f eks. innleie av arbeidskraft) spesielt

  - utvikle forståelse for teoretiske rammeverk og tilnærminger som brukes for å få innsikt i disse utfordringene

  - bruke disse teoretiske rammeverkene til å analysere HRM-aktiviteter i virksomheter

  - utvikle forståelse for hvordan praksiser i HRM henger sammen med institusjonelle forhold.

   

  Tematisk kan kurset deles i tre:

  Første delen av kurset handler om strategisk Human Resource Management (HRM). Denne delen belyser hvordan HRM-aktiviteter henger sammen med virksomheters overordnet strategi og hvordan virksomheter kan skape konkurransefortrinn gjennom HRM. Vi fokusere på hvilke HRM-aktiviteter og bemanningsløsninger virksomheter bruker, og under hvilke forutsetninger.

  Den andre delen av kurset handler om kjerneaktiviteter i HRM; bemanning, talentledelse, rekruttering, prestasjonsmåling, utvikling og belønning. Vi vil analysere formål og utfordringer ved disse kjerneaktivitene. Temaene illustreres blant annet med endringer i arbeidsmarkedet som økningen i andel personer som utfører arbeid innenfor kunnskapsintensive virksomheter.

  Den tredje delen av kurset tar for seg kjennetegn ved HRM i en norsk kontekst. Basert på litteratur om komparativ HRM vil vi analysere hvordan institusjonelle forskjeller mellom land påvirker organisering av arbeid. Vi vil blant annet diskutere den norske samarbeidsmodellen med fokus på arbeidsmiljøloven, fagforeninger og normer for samhandling i norsk arbeidsliv.

   

   

  Kunnskap - Kandidaten...

  - har avansert kunnskap innenfor Human Resource Management og spesialisert innsikt i et avgrenset område

  - kan anvende kunnskap på nye områder innenfor Human Resource Management

  - kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

   

  Ferdigheter - Kandidaten...

  - kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer

  - kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning

  - kan bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte

   

  Kompetanse - Kandidaten...

  - kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter

  - kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer

  - kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner

 • Undervisningsopplegg

  Kurset vil bestå av en kombinasjon av forelesninger, gruppeprosjekter og diskusjoner av case.

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen utover å ha fullført bachelor-program

 • Krav til kursgodkjenning

  Det forventes at studentene er aktive i diskusjoner i forelesningene. Studentene skal gjennomføre 2 gruppeprosjekter. Gruppene består av 3 eller 4 studenter. Studentene må oppnå bestått på begge disse prosjektene for å få kursgodkjenning. I løpet av kurset skal studentene presentere ett av gruppeprosjektene og være opponenter på en annen gruppes prosjekt.

 • Vurderingsform

  Individuell hjemmeeksamen over 29 timer (100 % av karakter)

 • Karakterskala

  Karakterskala A-F.

 • Litteratur

  Mikkelsen, Aslaug og Laudal, Thomas (2016), Strategisk HRM 1 Ledelse, organisasjon, strategi og regulering. (2.utgave). Cappelen Damm Akademisk.

  Artikler annonsert ved kursstart.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. 

Kursansvarlig

Karen M. Olsen, Department of Strategy and Management