Finansregnskap

BED2 Finansregnskap

 • Innhold

  Innhold

  Finansregnskap inkluderer både utarbeidelse og analyse av finansregnskap. Hovedformålet med kurset er å gi et godt grunnlag for å forstå regnskapsinformasjon, som de fleste studentene vil få et forhold til ved bruk, utarbeidelse eller kontroll. Dette krever kjennskap til grunnleggende regnskapsprinsipper, vurderingsregler, oppstillingsplaner for presentasjon og opplysningsplikt i regnskapslov og internasjonale regnskapsstandarder. Regnskapsanalyse innebærer at brukerne klargjør underliggende økonomiske forhold i virksomheten på basis av tilgjengelig regnskapsinformasjon. Vurdering av risiko og lønnsomhet står sentralt i analysene. De vanligste måleproblemene i finansregnskapet gjennomgås i detalj. Kurset vil også gi en innføring i regnskapsføring av kompliserte transaksjoner som fusjon og konserndannelse. For å belyse begrensninger i informasjonsverdien til det transaksjonsbaserte regnskapet, vil også alternative modeller bli tatt opp. Spesielt utdypes den verdibaserte modellen og problemet med resultatmåling og kapitalopprettholdelse under prisstigning. I undervisningen understrekes også den etiske utfordringen i å oppfylle finansregnskapets oppgave som er å gi klar, objektiv, pålitelig og beslutningsrelevant informasjon til eksterne brukere som bedriften er avhengig av. Det gis en rekke historiske eksempler på regnskapsmanipulasjon der informasjon er holdt tilbake, tåkelagt eller vridd i strid med allment aksepterte etiske verdier og regnskapsfaglige standarder. Forsøkene på å kvalitetssikre regnskapsinformasjon gjennom lovgivning, og revisors rolle for å skape tillit til informasjonen, blir forklart.

   

  Financial accounting includes preparation and analysis of financial statements. The objective of the course is to develop a basis for understanding and interpreting accounting information. Most students will be exposed to such information as users of financial information, preparers of accounts, or auditors. The course covers basic accounting principles, valuation rules, and required presentation and disclosure according to Norwegian Accounting Law and International Accounting Standards. Financial statement analysis implies using accounting information to understand the entity's financial condition. The focus is on evaluation of risk and profitability. The most common measurement problems in financial reporting are explained in detail. In addition, the course will introduce accounting for complex transactions of business combinations and preparation of consolidated financial statements. Alternatives to transaction based historical cost accounting will also be presented with focus on fair value accounting and the problem of measuring income and capital maintenance under price changes. The teaching emphasise the ethical challenge in financial reporting; to give open, objective, reliable and relevant information to external users the enterprise is dependent on. Several historical examples of reporting manipulation are given; examples where important information is excluded, is dim or biased and beyond commonly accepted ethical values and professional standards. The attempts to secure accounting quality through law regulation and the auditing function will also be examined.

   

  Emneoversikt:

  1. Grunnleggende regnskapsforståelse

  - Regnskapets målformulering, brukere og konflikter

  - Grunnleggende sammenhenger

  - Grunnleggende regnskapsmodeller

  - Grunnleggende prinsipper

   

  2. Grunnleggende analyse av regnskapet

  - Regnskapets oppstilling og spesifikasjon

  - Lønnsomhetsvurdering

  - Risikovurdering

   

  3. Utdyping av regnskapsbasert måling og presentasjon

  - Kundefordringer og tap

  - Varelager og innkjøpskostnader i handelsbedrifter

  - Varelager og tilvirkningskostnader i vanlige produksjonsbedrifter

  - Kontraktsproduksjon

  - Aksjer og kursgevinster/tap

  - Anleggsmidler og avskrivning/nedskriving

  - Langsiktige lån og rentekostnader

  - Regnskap og skatt

   

  4. Utdyping av regnskap og likviditet

  - Kontantstrømoppstilling

  - Kapitalbinding i driftsrelatert arbeidskapital

   

  5. Utdyping av oppkjøpstransaksjoner

  - Oppkjøp ved konserndannelse

  - Fusjon mellom selskaper

  - Kjøp av innmaten i annet selskap

   

  6. Utdyping av verdibasert rapportering

  - Resultatmåling og kapitalopprettholdelse under prisstigning

  - Verdiregnskap for investeringseiendommer

  - Verdibasert inntektsføring for varer

  - Verdibasert kostnadsmåling og kapitalopprettholdelse

  - Analyse av verdiregnskapet

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Studenten skal ved fullført kurs:

  - forstå formålet med finansregnskapet og formålet med regnskapets omfattende regulering

  - forstå nødvendige sammenhenger i periodevis resultat- og formuesrapportering

  - ha erkjent det vanskelige med periodevis regnskapsrapportering under usikkerhet

  - mestre grunnleggende modeller for regnskapsrapportering under usikkerhet

  - kjenne grunntrekkene i norsk og internasjonal regnskapsregulering

  - mestre enkle teknikker for lønnsomhets- og risikovurdering av bedrifter ut fra finansregnskapet

  - kunne bistå bedrifter i å løse sentrale måleproblemer ved iverksettelse av norsk og internasjonal regnskapsregulering

  - kunne utarbeide kontantstrømoppstilling for bedrifter med utgangspunkt i resultat- og balanseinformasjon

  - kjenne grunnleggende prinsipper for å utarbeide konsernregnskap på grunnlag av selskapsregnskaper

  - kunne utarbeide fusjonsbalanse / regnskapsføre innmatskjøp

  - kjenne prinsippene for resultat- og formuesmåling under prisstigning

  - kunne nyttiggjøre seg regnskapsinformasjon i kraft å være en kompetent, reflektert og kritisk bruker

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegg

  30 timer plenumsforelesning, 5 runder med gruppevis oppgaveløsning, 2 frivillige innleveringsoppgaver med individuell tilbakemelding

 • Krav til forkunnskaper

  Krav til forkunnskaper

  Ingen spesielle

 • Overlapping med andre emner

  Overlapping med andre emner

  Kurset tilsvarer BED020

 • Krav til kursgodkjenning

  Krav til kursgodkjenning

  Emnet har to oppgaveinnleveringer som må være godkjent for at kandidaten skal få kursgodkjenning.

  Dersom du har tatt emnet før høsten 2017, stilles det ikke krav om kursgodkjenning ved gjentak, men du må kontakt eksamenskontoret på eksamenskontor@nhh.no for å melde deg til eksamen.mailto:eksamenskontor@nhh.nomailto:eksamenskontor@nhh.no

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Skriftlig 3 timers skoleeksamen etter kurset.

 • Karakterskala

  Karakterskala

  Karakterskala A-F

 • Dataverktøy

  Dataverktøy

  Ingen spesielle verktøy kreves

 • Undervisningssemester

  Undervisningssemester

  Høst

 • Litteratur

  Litteratur

  Oddbjørn Sættem: Bedriftens finansregnskap. Det analytiske brukerperspektivet. Siste utgave. Los Forlag.

   

  Alternativ litteratur som til sammen behandler hovedtemaene i Oddbjørn Sættem: Bedriftens finansregnskap. Det analytiske brukerperspektivet:

  1. Arne Kinserdal: Finansregnskap med analyse. 13.utg. Cappelen.

  2. Arne Kinserdal: Finansiell rapportering og analyse. 13. utg. Cappelen.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Semester
Høst

Kursansvarlig

Oddbjørn Sættem, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.