Finansregnskap

MRR412 Finansregnskap

 • Innhold

  Innhold

   Finansregnskapet er ofte fundamentet for en økonoms arbeid. Emnet gir studentene en innføring i komponentene i et regnskap og hvordan lese et regnskap og regnskapsreglene(IFRS) utifra et brukerperspektiv. Studentene får gjennom kurset god oversikt over rammeverket og de sentrale regnskapsreglene under IFRS. Regnskapsregulering i Norge omtales også. Studentene får gjennom eksempler og case også øve seg på praktiske regnskapsproblemstillinger. Studentene lærer seg å stille kritiske spørsmål til de enkelte regnskapsregler opp mot IFRS rammeverket, og forstå som bruker at det er fleksibilitet og skjønn i regnskapspraktiseringen.

  Emneoversikt:

  • Formålet med regnskap, brukerperspektivet, relevanse og pålitelighet, regulering
  • IFRS, rammeverket, konsistens mellom standarder og rammeverk, måling og innregning
  • Gjennomgang av sentrale regnskapsregler/-IFRS-standarder: Konsernregnskap, inntekt, varelager, driftsmidler, immaterielle eiendeler, nedskrivning, leieavtaler, forpliktelser og avsetninger, virksomhetssammenslutning, ulike former for innregning av eierinteresser i andre virksomheter, innføring om valuta og finansielle instrumenter og evt. andre temaer

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kunnskap - studenten skal ved fullføring

  • Forstå formålet med finansregnskapet
  • Ha god kunnskap om International Financial Reporting Standards (IFRS) rammeverket, sentrale regnskapskonsepter og -prinsipper
  • Ha god kunnskap om de sentrale regnskapsreglene/-standardene i IFRS
  • Ha kunnskap om sentrale måleproblemer og skjønn som anvendes ved bruk av regnskapsprinsipper
  • Ha kunnskap om regulering av finansregnskap

   

  Ferdigheter ¿ studenten skal ved fullføring

  • Kunne gjøre rede for de sentre regnskapsreglene under IFRS
  • Kunne anvende konsepter og prinsipper for innregning, periodisering, måling og presentasjon på praktiske regnskapsproblemstillinger
  • Kunne utøve fornuftig skjønn ved anvendelse av regnskapsstandarder og -prinsipper
  • Kunne redegjøre for sentrale prinsipper i IFRS rammeverket og kunne sammenholde dem med regnskapsstandarder for å se om det er konsistens

   

  Generell kompetanse ¿ studenten skal ved fullføring

  • Kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig.
  • Kunne stille kritiske spørsmål til regnskap, både ved utarbeidelse av regnskap og ved lesing av regnskap

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegg

  Forelesninger, egne studier, studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Anbefalte forkunnskaper

  Grunnleggende kunnskap om regnskap og regnskapsregler

 • Overlapping med andre emner

  Overlapping med andre emner

  Emnet overlapper 100% med BUS447 og BUS402.

 • Krav til kursgodkjenning

  Krav til kursgodkjenning

  Gruppebaserte innlevering. Fremmøte og deltakelse i eventuelle studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver.

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Skriftlig 4 timers eksamen som dekker pensum, inkludert innhold i forelesninger, innleveringer, casediskusjoner og oppgaver.

 • Karakterskala

  Karakterskala

  A-F

 • Undervisningssemester

  Undervisningssemester

  Høst

 • Litteratur

  Litteratur

  Obligatorisk litteratur:

  • Picker et al. Applying IFRS Standards. Wiley. Fourth Edition, 2016
  • Sammendrag av utvalgte IFRS: IFRS Plus tilgjengelig på web hos Deloitte.com
  • Utvalgte artikler

  En detaljert oversikt over hvilke kapitler mv. som er pensum blir publisert på Itslearning.

  Forelesningene, innlevering, casediskusjoner og oppgaver er også en viktig del av pensum i kurset.

  Anbefalt tilleggslitteratur:

  Scott, William R. Financial Accounting Theory. Pearson. Seventh Edition, 2015

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk 
Semester
Høst

Kursansvarlig

 Finn Kinserdal, IRRR