Finansregnskap i produsentperspektivet

RRR11 Finansregnskap i produsentperspektivet

 • Innhold

  Innhold

  Kurset tar for seg produksjonsprosessen bak det pliktige årsregnskapet og annen regnskapsforankret pliktig rapportering. Det forutsettes at studentene på forhånd har tatt et kurs i brukerorientert finansregnskapsteori, slik at de har tilegnet seg en klar forståelse av formålet med regnskapet, grunnleggende sammenhenger, modeller, prinsipper, teoretiske utfordringer, måleproblemer og forsøkene på kvalitetssikring gjennom offentlig regulering og revisjon. Med brukerkunnskapene på plass er formålet med dette kurset å behandle de praktiske utfordringene rundt det å utarbeide kvalitetssikret og beslutningsrelevant regnskapsinformasjon.

   

  1. Regnskapsorganisasjon

  Formelle rammebetingelser

  Bedriftens internkontroll: Behov, formål og ansvar

  Komponentene i internkontrollen: Struktur, risikovurdering, kontrollaktiviteter, overvåking

  Oppbygging av regnskapssystemet og spesielt om IT-baserte systemer

  Kvalitetskrav til regnskapet

  Regnskapsrutinene: Salgsrutinen, kjøpsrutinen, lagerrutinen, lønnsrutinen og bokføringen

  2. Bokføring og registrering

  Kontosystemet, eksterne spesifikasjonskrav og interne ønsker

  Dobbelt bokholderi-prinsippet og dagens IT-baserte systemer

  Bokføring av kjøps-, salgs-, finansierings- og egenkapitaltransaksjoner

  Nyttige registre

  Bokføringsloven og dokumentasjonskravene

  Utarbeide terminvise pliktige offentlige oppgaver for merverdiavgift og arbeidsgiveravgift / skattetrekk.

  3. Årsavslutningen og den eksterne rapporteringen

  Det regnskapsmessige årsavslutningsarbeidet gjennomgås med norske og internasjonale vurderingsregler, løsning av måleproblemer, presentasjonsmessige utfordringer og dokumentasjonskrav. Hovedtrekkene i dette vil være kjent fra kurset BED020, men bildet utfylles med flere detaljer i forhold til det produsentorienterte perspektivet. I tillegg blir de skattemessige vurderingsreglene gjennomgått og sammenlignet med regnskapsreglene. Metodikken i aksjeselskapenes selvangivelse forklares sammen med nødvendige beregninger for utfylling av ligningspapirene. Postene under gjennomgås.

  - Salg og kundefordringer

  - Kjøp, leverandørgjeld og varelager

  - Lønn, skyldig feriepenger, arbeidsgiveravgift og skattetrekk

  - Tilvirkningskostnader og egentilvirket varelager

  - Kontraktstilvirkning

  - Anleggsmidler og av-/nedskriving

  - Aksjer, utbytte og kursendringer

  - Lån, renter og avdrag

  - Skattekostnad, betalbar skatt og utsatt skatt

  - Resultatdisponeringen og egenkapitalpostene

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Etter å ha fullført kurset skal en god student kunne:

  • organisere regnskapsfunksjonen slik at ønsket kvalitet sikres gjennom gode rutiner og internkontroll
  • kjenne hovedtrekkene i IT-baserte regnskapssystemer
  • bygge fornuftige kontoplaner og utføre løpende bokføring av forretningstransaksjoner med kunnskaper om norske regler for merverdiavgift, lønn og arbeidsgiveravgift, feriepenger og skattetrekk.
  • utarbeide og sende inn terminvise pliktige oppgaver for merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og skattetrekk
  • gjennomføre fullstendig årsavslutning med oppsett av ferdig regnskap
  • foreta nødvendige beregninger for utfylling av ligningspapirer og selvangivelse

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegg

  Forelesning 33 timer, PC-lab 6 timer, assistert oppgavetrening 3 timer, mailbasert orakeltjeneste

 • Krav til forkunnskaper

  Krav til forkunnskaper

  BED020 Finansregnskap (Det er ikke et krav at studentene har tatt frivillig forkurs i bokføring.)

  Tidligere VOA037

 • Overlapping med andre emner

  Overlapping med andre emner

  Tilsvarer VOA037

 • Krav til kursgodkjenning

  Krav til kursgodkjenning

  1 obligatorisk innleveringsoppgave som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  3 timer skriftlig eksamen.

 • Karakterskala

  Karakterskala

  Karakterskala A - F

 • Dataverktøy

  Dataverktøy

  Elektronisk regnskapsprogram, regneark

 • Undervisningssemester

  Undervisningssemester

  Høst.

 • Litteratur

  Litteratur

  Obligatorisk pensum

  - Tove-Gunn Moen og Bjørgunn Havstein: Regnskapsorganisasjon. Cappelen Akademisk Forlag (siste utgave)

  - Oddbjørn Sættem: Videregående bokføring og årsavslutning.Los Forlag.(siste utgave)

  -Oddbjørn Sættem: Bedriftens finansregnskap. Det analytiske brukerperspektivet. Los Forlag.(siste utgave)

   

  - Stoff som legges ut i Itslearning.

   

  Supplerende litteratur

  -Siri Helen Reidulff, Terje Tvedt og Tove-Gunn Moen: Bokføringsloven. Den norske Revisorforening

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester
Høst

Kursansvarlig

Oddbjørn Sættem, Associate Professor, Institutt for regnskap revisjon og rettsvitenskap.