Finansiell modellering av renteinstrumenter

FIE423 Finansiell modellering av renteinstrumenter

Vår 2019

 • Innhold

  • Modellering av rentens terminstruktur
  • Rentetermin og -swap
  • Modellering av usikkerheten i fremtidig rente
  • Renteopsjon og rentecap/-floor
  • Verdsetting og risikostyring ved Black 76
  • Verdsetting og risikostyring ved rentetrær (Black-Derman-Toy modellen)
  • Risikostyring i rentemarkedet (Value at Risk)
  • Kredittrisiko

 • Læringsutbytte

  Kurset omhandler teori, analysemetoder, og instrumenter knyttet til moderne rentemarkeder.

  Kunnskap: Studenten

  • Har kjennskap til rentemarkedets basisinstrumenter
  • Har kjennskap til ulike renteavhengige risikostyringsinstrumenter og prinsippene for rasjonell prising av disse
  • Har kjennskap til numeriske metoder som basis for egne kvantitative analyser

  Ferdigheter: Studenten

  • Kan arbeide selvstendig med problemløsning basert på fagområdets teorier, metoder og teknikker
  • Har bakgrunn for styring av renterisiko

  Generell kompetanse: Studenten

  • Kan drøfte faglige problemstillinger innenfor fagområdet
  • Har evne til refleksjon og kritisk tenkning innenfor fagområdet
  • Kan kommunisere kunnskapen muntlig og skriftlig

 • Undervisningsopplegg

  Forelesninger og øvinger. Det kreves aktiv studentinnsats, herunder til regneoppgaver og mindre prosjektarbeider (muntlig studentpresentasjon og case).

 • Anbefalte forkunnskaper

  Det anbefales at kurset tas etter de obligatoriske kursene FIE400N - Finansmarkeder/FIE400E Investments

 • Overlapping med andre emner

  Kurset kan ikke kombineres med ENE422 Financial Aspects of Energy and Commodity Markets.

 • Krav til kursgodkjenning

  Godkjente innleveringssett/prosjektarbeider.

 • Vurderingsform

  4 timers skriftlig skoleeksamen.

 • Karakterskala

  A-F

 • Dataverktøy

  Kjennskap til Excel

 • Litteratur

  • Bruce Tuckman og Angel Serrat : Fixed income securities: Tools for Today's Markets , John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2011, Third Edition.
  • Kompendium bestående av utvalgte artikler/bokkapitler

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys ikke våren 2019.

Kursansvarlig

Professor Petter Bjerksund, Institutt for foretaksøkonomi

Professor Gunnar Stensland, Institutt for foretaksøkonomi