Finans- og kredittrett (utgått)

RET12 Finans- og kredittrett (utgått)

Høst 2019

 • Innhold

  Faget omhandler pengekravrett, panterett og konkursrett.

  Pengekravrett omfatter oppgjør av pengekrav, betalingsformidling, transport av fordringer, kausjonsrett/bankgarantier, heftelse/ansvar for krav, motregningsrett, foreldelse, renter.

  Panterett omfatter stiftelse av panterett(sikkerhetsretten), ulike typer panterett, omfanget av panteretten, rettsvern, prioritet mellom panterett. Konkursrett omfatter særlig kreditorenes dekningsrett etter dekningsloven, men også reglene knyttet til gjeldsforhandling og konkurs etter konkursloven.

 • Læringsutbytte

  Kunnskap: Kurset gir studentene en grundig kunnskap i juridiske emner innen pengekravsretten og innen ulike sikkerhetsretter så som garanti, kausjonsrett og panterett, samt finansiering, betalingsformidling, foreldelse av pengekrav og motregning av pengekrav mv. Studentene får også grundig kunnskap om spørsmål knyttet til gjeldsforfølgning, særlig dekningsretten etter konkursloven, men også noen av de prosessuelle reglene knyttet til gjeldsforfølgning. Kurset behandler etiske problemstillinger knyttet til de aktuelle regelsettene, samt hvilken betydning reglene kan ha for strategi og posisjonering innenfor forretningsdrift.

  Ferdigheter: Studentene skal kunne identifisere problemstillinger innen pengekravrett, panterett og konkursrett, finne de juridiske grunnlagene for å løse problemstillingen, og drøfte og analysere problemstillingen innenfor rammen av juridisk metode og alminnelige krav til juridisk analyse.

  Kompetanse: Etter kurset skal studentene være i stand til å vurdere om forretningsvirksomheten er i samsvar med juridiske regler innen pengekravsrett, panterett og reglene om gjeldsforfølgning. Studentene skal også være i stand til å formidle juridiske analyser skriftlig og muntlig.

 • Undervisningsopplegg

  Forelesninger, oppgavekurs og innleveringsoppgaver.

 • Krav til forkunnskaper

  RET 1 eller RET 010

 • Krav til kursgodkjenning

  Kurset har to obligatoriske oppgaveinnleveringer som må være godkjente for at kandidaten skal få kursgodkjennelse

 • Vurderingsform

  Skoleeksamen 3 timer

 • Karakterskala

  Karakterskala A - F

 • Dataverktøy

  Intet behov for dette i forelesningen

 • Litteratur

  Trygve Bergsåker, Pengekravsrett, siste utgave

  Jens Edvin A Skoghøy, Panterett, 2014

  Mads Henry Andenæs, Konkurs, siste utgave

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Kurset utgår

Kursansvarlig

Knut M Tande, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.