Etisk handling: Individ, organisasjon og samfunn

STR433 Etisk handling: Individ, organisasjon og samfunn

 • Innhold

  Innhold

  Teoretisk støtter kurset seg på dydsetikk - inspirert av Aristoteles og relasjonsetikk (K. E. Løgstrup og E. Levinas) Det legges stor vekt på at deltakerne tilegner seg et personlig ansvarsbegrep. Kurset skal betegnes et etikkverksted hvor en veksler mellom studentpresentasjoner, prosjektarbeid i kjernegrupper, gruppe og plenumssamtaler, utvikling av egene rollespill samt etter-refleksjon av rollespillene. Inndeling av studenter i kjernegrupper har til hensikt å skape trygge og gode muligheter for egenutvikling. Formativ evaluering med tilbakemelding på læringsprosessen gir kursdeltakeren muligheten til å justere sitt arbeid i løpet av kurset. Åpenhet og ekthet i plenumsdialog er essensielt.

  Formativ evaluering skjer ved at hver enkelt student leverer inn ´tenkepapers' underveis i prosessen som det gis tilbakemelding på. Ved formativ evaluering vil lærers rolle som kunnskapsformidler forskyves i retning av rollen som veileder og dialogpartner.

  Theoretically, the course is based on the ethics of virtue inspired by Aristotle and proximity/relational ethics (K. E. Løgstrup and E. Levinas). Major emphasis is placed on facilitating the development of a personal concept of responsibility. Methodologically the course is a workshop on ethics, where one shifts between student presentations, group discussions and role play exercises. The discussion will revolve around the participants´ own projects and cases.

  Through the intended interaction between development of virtue and praxis, the course will to a large extent make use of reflections through dialogues based upon enacted role play activities. The role playing activities will be based on the project work in the core groups.

  Formative evaluation will be practiced through having each individual student hand in "thinking papers" during the process. In formative evaluation the teacher's role is transformed towards the role as mentor/couch and dialog partner.

  Emner/Topics:

  - Etiske posisjoner / Ethical positions

  - Aristotelisk dydsetikk / Aristotelian virtue ethics

  - Løgstrups begrep om suverene livsytringer / Løgstrup's conception of spontaneous manifestations of life

  - Ansvarsbegrepet / The concept of responsibility

  - Den etiske diamant / The ethical diamond

  - Moralsk dannelse / Moral 'bildung'

  - Teorier om moralsk utvikling / Theories on moral development

  - Rollespill som redskap for å stimulere læring / Role-play as a tool in order to facilitate learning

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegget er delvis intensivt, med minst 3 timers økter. En veksler mellom innspill fra foreleser og studenter som er organisert som kjernegrupper. Alle må arbeide i en prosjektgruppe og utvikle og delta i et rollespill for klassen.

 • Adgangsbegrensing

  Adgangsbegrensing

  Dette kurset er adgangsbegrenset til 35 studenter. Alle adgangsbegrensede kurs har tidligere frist for påmelding enn øvrige ordinære kurs. For mer informasjon om adgangsbegrensede kurs vennligst se: https://www.nhh.no/for-studenter/adgangsbegrensa-emne/ (kopier URL)

 • Overlapping med andre emner

  Overlapping med andre emner

  Kurset tilsvarer LHR420, og man vil ikke få uttelling for begge disse kursene.

 • Krav til kursgodkjenning

  Krav til kursgodkjenning

  Kursgodkjenning gis på bakgrunn av aktiv deltagelse i plenum, gruppearbeid, samt utvikling av og deltakelse i minst et rollespill. To tenkepapers innleveres i kursperioden og må være godkjent før hjemmeeksamen. Tenkepapers kan leveres på teambasis med inntil 2 studenter pr. paper. Dessuten kreves fremmøte på minimum 75%. Merk: Det kan forekomme obligatoriske aktiviteter i kurset før den formelle påmeldingsfristen.

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Det er avsluttende skriftlig individuell hjemmeeksamen over 5 dager som teller 100% av totalkarakter. Utlevering mandag kl. 8.00 og innlevering fredag kl. 14.00.

 • Karakterskala

  Karakterskala

  Karakterskala A - F.

 • Mål for emnet

  Mål for emnet

  Hovedhensikten er at deltakerne skal oppnå moralsk dannelse gjennom refleksjon over etikkmodeller og egne verdier, utvikling av etisk varhet, få trene sin etiske fantasi og utøvelse av etisk skjønn (praktisk klokskap). Kurset søker å påvirke karakterdannelsen og unngå alle former for etisk instrumentalisme, dvs praksiser hvor etiske modeller og teorier brukes som midler for tvilsomme formål.

  Læringsutbytte til studentene vil bestå i en foredling av den enkeltes etiske skjønn, videreutvikling av empati og evne til å beslutte og handle i kompliserte situasjoner hvor den enkelte er konfrontert med vanskelige og påtrengende etiske dilemma. Studentene vil også få trening i teamarbeid gjennom prosjektarbeidet i kjernegrupper som som går som en rød tråd gjennom kurset. Gjennom de teoretiske modeller som anvendes i kurset vil studentene også få et utvidet perspektiv på enkelte sentrale økonomiske begreper. Studentene vil også få god trening i åpen og tillitsfull kommunikasjon gjennom deltakelse i dialoger og diskusjoner i plenum. De vil også utvikle sine evner til å sette ord på følelser og tanker, og få bekreftelse på at forståelse av og bevisstgjøring av etiske verdier er fundamentale for et godt liv. Erfaringsmessig vil denne spesielle kurskonteksten føre til at mange studenter utvikler vennskap som varer langt utover studenttiden

   

  The major purpose is to have the participants to moral development through reflection on ethical models and own values, development of ethical acuteness, training in ethical imagination and the exercise of ethical judgment (practical wisdom). The course aims at influencing the formation of ethical character and to avoid all forms of ethical instrumentalism, i.e. kinds of practice where ethical models and theories are used as pure means to suspect purposes.

 • Undervisningssemester

  Undervisningssemester

  Vår

 • Litteratur

  Litteratur

  Kurslitteratur som lages ut fra deltakerens forkunnskaper og ønsker, og gis form i et spesialkompendium.

 • Annen informasjon

  Annen informasjon

  Etikkemnet STR433 kan inngå i STR hovedprofil/støtteprofil. Du kan også oppfylle etikkravet ved å bruke dette som et av valgemnene.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester
Vår

Kursansvarlig

Knut J. Ims, Institutt for strategi og ledelse