Etisk handling: Individ, organisasjon og samfunn (utgått)

STR433 Etisk handling: Individ, organisasjon og samfunn (utgått)

Vår 2020

 • Innhold

  Teoretisk støtter kurset seg på dydsetikk - inspirert av Aristoteles og relasjonsetikk (K. E. Løgstrup og E. Levinas) Det legges stor vekt på at deltakerne tilegner seg et personlig ansvarsbegrep. Kurset skal betegnes et etikkverksted hvor en veksler mellom studentpresentasjoner, prosjektarbeid i kjernegrupper, gruppe og plenumssamtaler, utvikling av egene rollespill samt etter-refleksjon av rollespillene. Inndeling av studenter i kjernegrupper har til hensikt å skape trygge og gode muligheter for egenutvikling. Formativ evaluering med tilbakemelding på læringsprosessen gir kursdeltakeren muligheten til å justere sitt arbeid i løpet av kurset. Åpenhet og ekthet i plenumsdialog er essensielt.

  Formativ evaluering skjer ved at hver enkelt student leverer inn ´tenkepapers' underveis i prosessen som det gis tilbakemelding på. Ved formativ evaluering vil lærers rolle som kunnskapsformidler forskyves i retning av rollen som veileder og dialogpartner.

  Theoretically, the course is based on the ethics of virtue inspired by Aristotle and proximity/relational ethics (K. E. Løgstrup and E. Levinas). Major emphasis is placed on facilitating the development of a personal concept of responsibility. Methodologically the course is a workshop on ethics, where one shifts between student presentations, group discussions and role play exercises. The discussion will revolve around the participants´ own projects and cases.

  Through the intended interaction between development of virtue and praxis, the course will to a large extent make use of reflections through dialogues based upon enacted role play activities. The role playing activities will be based on the project work in the core groups.

  Formative evaluation will be practiced through having each individual student hand in "thinking papers" during the process. In formative evaluation the teacher's role is transformed towards the role as mentor/couch and dialog partner.

  Emner/Topics:

  - Etiske posisjoner / Ethical positions

  - Aristotelisk dydsetikk / Aristotelian virtue ethics

  - Løgstrups begrep om suverene livsytringer / Løgstrup's conception of spontaneous manifestations of life

  - Ansvarsbegrepet / The concept of responsibility

  - Den etiske diamant / The ethical diamond

  - Moralsk dannelse / Moral 'bildung'

  - Teorier om moralsk utvikling / Theories on moral development

  - Rollespill som redskap for å stimulere læring / Role-play as a tool in order to facilitate learning

 • Læringsutbytte

  Kunnskap - kandidaten

  • Har betydelige kunnskaper om dydsetikk
  • Kan drøfte problemstillinger knyttet til personlig ansvarsbegrep

  Ferdigheter - kandidaten

  • Kan oppdage og begripe etiske problemstillinger
  • Kan utvikle et personlig ansvarsbegrep gjennom rollespill og samtaler

  Generell kompetanse - kandidaten

  • Kan kommunisere etiske problemstillinger i dialog med medstudenter og kursansvarlig
  • Kan formidle faglige problemstillinger innenfor fagområdet etikk

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegget er delvis intensivt, med minst 3 timers økter. En veksler mellom innspill fra foreleser og studenter som er organisert som kjernegrupper. Alle må arbeide i en prosjektgruppe og utvikle og delta i et rollespill for klassen.

 • Adgangsbegrensing

  Dette kurset er adgangsbegrenset til 35 studenter. Alle adgangsbegrensede kurs har tidligere frist for påmelding enn øvrige ordinære kurs. For mer informasjon om adgangsbegrensede kurs vennligst se: https://www.nhh.no/for-studenter/adgangsbegrensa-emne/ (kopier URL)

 • Overlapping med andre emner

  Kurset tilsvarer LHR420, og man vil ikke få uttelling for begge disse kursene.

 • Krav til kursgodkjenning

  Kursgodkjenning gis på bakgrunn av aktiv deltagelse i plenum, gruppearbeid, samt utvikling av og deltakelse i minst et rollespill. To tenkepapers innleveres i kursperioden og må være godkjent før hjemmeeksamen. Tenkepapers kan leveres på teambasis med inntil 2 studenter pr. paper. Dessuten kreves fremmøte på minimum 75%. Merk: Det kan forekomme obligatoriske aktiviteter i kurset før den formelle påmeldingsfristen.

 • Vurderingsform

  Det er avsluttende skriftlig individuell hjemmeeksamen over 5 dager som teller 100% av totalkarakter. Utlevering mandag kl. 8.00 og innlevering fredag kl. 14.00.

 • Karakterskala

  Karakterskala A - F.

 • Litteratur

  Kurslitteratur som lages ut fra deltakerens forkunnskaper og ønsker, og gis form i et spesialkompendium.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Kurset er ikke lenger tilgjengelig.

Kursansvarlig

Professor Knut J. Ims, Institutt for strategi og ledelse