Etisk handling: Individ, organisasjon og samfunn (utgått)

STR433 Etisk handling: Individ, organisasjon og samfunn (utgått)

Høst 2021

 • Innhold

  Teoretisk støtter kurset seg på dydsetikk - inspirert av Aristoteles, samt relasjonsetikk (K. E. Løgstrup og E. Levinas). Det legges stor vekt på at deltakerne tilegner seg et personlig ansvarsbegrep. Kurset kan beskrives som etikkverksted hvor en veksler mellom studentpresentasjoner, prosjektarbeid i kjernegrupper, gruppe og plenumssamtaler, utvikling av egne rollespill, samt etter-refleksjon av rollespillene. Det legges stor vekt på at studentene selv kan velge tema for de prosjekter de arbeider med gjennom studiet og som blir en viktig basis for den skiftelige individuelle hjemmeeksamen. Inndeling av studenter i kjernegrupper har til hensikt å skape trygge og gode muligheter for læring og egenutvikling. Formativ evaluering med tilbakemelding på læringsprosessen gir kursdeltakeren muligheten til å justere sitt arbeid i løpet av kurset. Åpenhet og ekthet i plenumsdialog er essensielt.

  Formativ evaluering skjer ved at hver enkelt student leverer inn ´tenkepapers' underveis i prosessen som det gis tilbakemelding på. Ved formativ evaluering vil lærers rolle som kunnskapsformidler forskyves i retning av rollen som veileder og dialogpartner.

  Theoretically, the course is based on the ethics of virtue inspired by Aristotle and proximity/relational ethics (K. E. Løgstrup and E. Levinas). Major emphasis is placed on facilitating the development of a personal concept of responsibility. Methodologically the course is a workshop on ethics, where one shifts between student presentations, group discussions and role play exercises. The discussion will revolve around the participants´ own projects and cases.

  Through the intended interaction between development of virtue and praxis, the course will to a large extent make use of reflections through dialogues based upon enacted role play activities. The role playing activities will be based on the project work in the core groups.

  Formative evaluation will be practiced through having each individual student hand in "thinking papers" during the process. In formative evaluation the teacher's role is transformed towards the role as mentor/couch and dialog partner.

  Emner/Topics:

  • Etiske posisjoner / Ethical positions
  • Aristotelisk dydsetikk / Aristotelian virtue ethics
  • Løgstrups begrep om suverene livsytringer / Løgstrup's conception of spontaneous manifestations of life, og Søren Kierkegaard's stadieteori (det estetiske - det etiske - det religiøse stadiet). Soren Kierkegaard's theory on the aestetica l- the ethical - and the religious stage.
  • Ansvarsbegrepet / The concept of responsibility
  • Den etiske diamant / The ethical diamond
  • Moralsk dannelse / Moral 'bildung'
  • Teorier om moralsk utvikling / Theories on moral development
  • Rollespill som redskap for å stimulere læring / Role-play as a tool in order to facilitate learning

 • Læringsutbytte

  Kunnskap - kandidaten

  • Har betydelige kunnskaper om dydsetikk
  • Kan drøfte problemstillinger knyttet til personlig ansvarsbegrep

  Ferdigheter - kandidaten

  • Kan oppdage og begripe etiske problemstillinger
  • Kan utvikle et personlig ansvarsbegrep gjennom rollespill og samtaler
  • Kan  delta i dialoger om etiske og eksistensielle problemstillinger på en konstruktive måte

  Generell kompetanse - kandidaten

  • Kan kommunisere etiske problemstillinger i et organisasjons - og samfunnsperspektiv
  • Kan se etiske aspekter relatert til økonomifaget

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegget er delvis intensivt, med minst 3 timers økter. En veksler mellom innspill fra foreleser og studenter som er organisert som kjernegrupper. Alle må arbeide i en prosjektgruppe og utvikle og delta i et rollespill for klassen.

  Dette kurset har et pedagogisk opplegg som er basert på øvelser og aktiviteter der studentene er aktive.  Studenter som ikke har mulighet til å være på campus dette semesteret pga COVID-19 og som vil ta STR433, bes kontakte kursansvarlig Knut.Ims@nhh.no så snart som mulig og senest innen fredag 8. januar.

 • Adgangsbegrensing

  Kurset er adgangsbegrenset til maksimalt 35 studenter.

 • Krav til kursgodkjenning

  Kursgodkjenning gis på bakgrunn av aktiv deltagelse i plenum, gruppearbeid, samt utvikling av og deltakelse i minst et rollespill. Det er også krav til tre innleveringer i kursperioden og de må være godkjent før hjemmeeksamen. Det er mulig å besvare visse oppgaver på teambasis med inntil 2 studenter pr. innlevering

 • Vurderingsform

  Det er avsluttende skriftlig individuell hjemmeeksamen over 5 dager som teller 100% av totalkarakter. Utlevering mandag kl. 8.00 og innlevering fredag kl. 14.00.

 • Karakterskala

  Karakterskala A - F.

 • Litteratur

  Kurslitteratur velges/lages ut fra deltakerens forkunnskaper og ønsker, og gis form i et spesialkompendium.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Utgått/Expired

Kursansvarlig

Professor Knut J. Ims, Institutt for strategi og ledelse.