English for Business II

ENG11 English for Business II

Høst 2022

 • Innhold

  English for Business II er andre kurs i engelsk valgfag. Det gir et svært godt grunnlag for å kommunisere effektivt i profesjonelle sammenhenger der engelsk er fellesspråket. Fokus ligger på fagterminologi og fagkommunikasjon. Kurset er nært knyttet til fagkunnskap i andre kurs i NHHs bachelorstudium og er skreddersydd for de som ønsker kompetanse i å kommunisere slik kunnskap på engelsk. Kurset har to hovedkomponenter, Business topics og Activities. Business topics omfatter følgende emner: UK/US trade, economy and society, Banking, Financial markets, Corporate finance, Business cycles and government intervention og Language, business and culture. Activities omfatter f.eks. case, presentasjoner og forhandlinger.

 • Læringsutbytte

  Studenten kan / har ved fullført emne

  Kunnskap om

  • økonomisk-administrativ og juridisk terminologi og fraseologi som er relevant for norske virksomheters kommunikasjonsbehov på engelsk, både internt og eksternt
  • det engelske språksystemet til å produsere større skriftlige dokumenter som er vanlige i næringsliv og offentlige virksomheter
  • viktige emner innen handel og næringsliv
  • økonomiske, politiske og kulturelle forhold i Storbritannia og USA som er av spesiell betydning for handel og næringsliv

  Ferdigheter

  • gi lengre presentasjoner basert på økonomisk-administrative emner
  • håndtere komplekse engelskspråklige profesjonelle situasjoner som forhandlinger på en hensiktsmessig måte

  Generell kompetanse

  • god innsikt i viktige kommunikasjonsprinsipper for skriftlig og muntlig fagkommunikasjon på engelsk

 • Undervisningsopplegg

  Dette er i likhet med English for Business I et kurs der interaktiv læring står i fokus. De to hovedkomponentene Business topics og Activities er tett knyttet sammen. Et topic blir introdusert gjennom en video og/eller forelesning og så videre utbygget via muntlige og skriftlige aktiviteter. Noen av aktivitetene vil være nettbaserte, andre vil være organisert som individuelle eller gruppebaserte aktiviteter i timene. Undervisningsspråket er engelsk, men norsk brukes for å utvikle terminologi- og begrepsforståelse på begge språk. Det kreves derfor gode norskkunnskaper for å ta dette kurset.

 • Krav til forkunnskaper

  For å få godkjent valgfaget må man ta både ENG10 English for Business I og ENG11 English for Business II. ENG10 må være bestått før man kan ta ENG11.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Obligatorisk frammøte i minst 75 % av undervisningen

  Gjennomføring av en filmet gruppeoppgave

  Et sett av nettbaserte tester i terminologi/vokabular (leveres som quizzer i Canvas)

 • Vurderingsordning

  En mappe med følgende oppgaver (alle individuelle):

  • 2 skriftlige oppgaver: jobbsøknad med CV ; rapport med "executive summary"
  • 1 muntlig oppgave: filmet presentasjon
  • Refleksjonsnotat knyttet til egen faglig utvikling

  Hele mappen må avlegges i samme semester. Ved gjentak må hele mappen tas på nytt.

 • Karakterskala

  Karakterskala A-F

 • Dataverktøy

  PC eller nettbrett brukes i alle forelesningstimer. Kurset har nettoppgaver i grammatikk, vokabular og terminologi.

 • Litteratur

  Pensumtekster, forelesningsslides og annet materiale lagt ut i Canvas

  Anbefalte ordbøker o.l.:

  Clark, S., Pointon, G. (2014). Words: A user's guide. Abingdon, Oxon/New York: Routledge.

  Collins Business Vocabulary in Practice.

  English for Learners: http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-cobuild-learners

  Longman Business English Dictionary. Pearson.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Engelsk med betydelig innslag av norsk fagterminologi. Kompetanse i norsk er derfor en forutsetning for å kunne fullføre kurset.
Semester

Vår. Tilbys våren 2022.

Emneansvarlig

professor Gisle Andersen, professor Anne Kari Bjørge, professor Trine Dahl og førsteamanuensis Claudia Förster Hegrenæs (hovedansvarlig), Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon