English for Business II

ENG11 English for Business II

Vår 2024

Høst 2024
 • Innhold

  English for Business II er andre emnet i engelsk valgfag. Det gir et svært godt grunnlag for å kommunisere effektivt i profesjonelle sammenhenger der engelsk er fellesspråket. Fokus ligger på fagterminologi og fagkommunikasjon. Emnet er nært knyttet til fagkunnskap i andre emner i NHHs bachelorstudium og er skreddersydd for de som ønsker kompetanse i å kommunisere slik kunnskap på engelsk. Emnet har to hovedkomponenter, Business topics og Activities. Business topics omfatter følgende emner: UK/US economy and society, Banking, Financial markets, Corporate finance, Business cycles and government intervention og Language, business and culture. Activities er  case-basert og omfatter f.eks. presentasjoner og forhandlinger.

 • Læringsutbytte

  Studenten kan / har ved fullført emne

  Kunnskap om

  • økonomisk-administrativ og juridisk terminologi og fraseologi som er relevant for norske virksomheters kommunikasjonsbehov på engelsk, både internt og eksternt
  • det engelske språksystemet til å produsere større skriftlige dokumenter som er vanlige i næringsliv og offentlige virksomheter
  • viktige emner innen handel og næringsliv
  • økonomiske, politiske og kulturelle forhold i Storbritannia og USA som er av spesiell betydning for handel og næringsliv

   

  Ferdigheter

  • gi lengre presentasjoner basert på økonomisk-administrative emner
  • håndtere komplekse engelskspråklige profesjonelle situasjoner som forhandlinger i interkulturelle kontekster på en hensiktsmessig måte

   

  Generell kompetanse

  • god innsikt i viktige kommunikasjonsprinsipper for skriftlig og muntlig fagkommunikasjon på engelsk

 • Undervisningsopplegg

  Dette er i likhet med English for Business I et kurs der interaktiv læring står i fokus. De to hovedkomponentene Business topics og Activities er tett knyttet sammen. Et topic blir introdusert gjennom en video og/eller forelesning og så videre utbygget via muntlige og skriftlige aktiviteter. Noen av aktivitetene vil være nettbaserte, andre vil være organisert som individuelle eller gruppebaserte aktiviteter i timene. Undervisningsspråket er engelsk, men norsk brukes for å utvikle terminologi- og begrepsforståelse på begge språk. Det kreves derfor gode norskkunnskaper for å ta dette kurset.

 • Krav til forkunnskaper

  ENG10 må være bestått før man kan ta ENG11.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Obligatorisk frammøte i minst 75 % av undervisningen

  Gjennomføring av en filmet muntlig gruppeaktivitet

  Et sett av nettbaserte tester i terminologi/vokabular (gjennomføres som quizzer i Canvas)

 • Vurderingsordning

  En mappe med følgende oppgaver  (alle individuelle):

  • 2 skriftlige oppgaver: jobbsøknad med CV ; rapport med "executive summary" 
  • 1 muntlig oppgave: filmet presentasjon
  • Refleksjonsnotat knyttet til egen faglig utvikling

  Hele mappen må avlegges i samme semester. Ved gjentak må hele mappen tas på nytt.

  ENG11 har ikke vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Fra og med høsten 2023 blir hovedregelen for bacheloremner at kun obligatoriske emner med individuell vurdering vil ha vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Dette gjelder kun for studenter med gyldige arbeidskrav. Hvilke gjentaksmuligheter som gjelder til enhver tid blir vedtatt av programleder og publisert i emnebeskrivelsen.

 • Vurderingsuttrykk

  Karakterskala A-F

 • Dataverktøy

  PC eller nettbrett brukes i alle forelesningstimer. Kurset har nettoppgaver i grammatikk, vokabular og terminologi.

 • Litteratur

  Pensumtekster, forelesningsslides og annet materiale lagt ut i Canvas

  Anbefalte ordbøker o.l.:

  Clark, S., Pointon, G. (2014). Words: A user's guide. Abingdon, Oxon/New York: Routledge.

  Collins Business Vocabulary in Practice.

  English for Learners: http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-cobuild-learners

  Longman Business English Dictionary. Pearson.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Engelsk med betydelig innslag av norsk fagterminologi. Kompetanse i norsk er derfor en forutsetning for å kunne fullføre kurset.
Semester

Høst.

Emneansvarlig

Professor Trine Dahl, professor Gisle Andersen (course responsible), førsteamanuensis Kaisa Pietikäinen Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon