Digital forretningsforståelse

SOL18 Digital forretningsforståelse

Vår 2019

 • Innhold

  Norske virksomheter investerer mye penger i digitale verktøy og teknologier. Statistikk viser at Norge ligger i front på dette området. Det er imidlertid ikke nødvendigvis en direkte relasjon mellom det å kjøpe og ta i bruk digital teknologi og det å oppnå gevinster. Det er derfor ikke tilstrekkelig for bedrifter å ha personer som kjenner den digitale teknologiens egenskaper og funksjoner. Bedrifter må ha ansatte som forstår hvordan den digitale teknologien kan utnyttes til å gjøre tingene på nye og bedre måter.

  I emnet vil vi innledningsvis drøfte hva som kjennetegner den digitale økonomien. Deretter vil vi se nærmere på ulike digitale teknologier og informasjonssystemer, og bruke teori fra strategi-faget for å finne ut hvordan teknologiene og systemene kan utnyttes av private offentlige virksomheter. 

  Emner:

  • Datasamfunnet og den digitale økonomien
  • Digital forretningsstrategi
  • Digitale forretningssystemer
  • Store data, nettskyen og tingenes internett
  • Blokk-kjeder, digitale økosystemer og finansiell teknologi
  • Digitalisering og digitale enheter
  • Digital forretningsdrift
  • Sosiale nettverk, og forbrukeratferd på nettet.
  • Analyse av teknologiens innvirkning på forretningsdrift
  • Personvern, datasikkerhet, etikk og sårbarhet

 • Læringsutbytte

  Digitalisering har stor påvirkning på alle sektorer i nærings- og arbeidslivet. Vi tar for oss hvordan virksomheter kan utnytte digitalisering for å fremme lønnsomhet og konkurransefortrinn, samt hvordan digitalisering påvirker strategisk tenkning, ledelse og innovasjon.

  Kunnskap

  • Ha god forståelse for hva som karakteriserer den digitale økonomien, og digitale tjenesters betydning for privat og offentlig virksomhet
  • Ha god forståelse for hva som karakteriserer et digitalt informasjonssystem, og hva det innebærer å innføre og realisere gevinstene fra slike systemer
  • Ha god kunnskap om sosiale og samfunnsmessige utfordringer, herunder personvern, sårbarhet og datasikkerhet.

  Ferdigheter

  • Være i stand til å arbeide selvstendig med praktiske problemløsning basert på fagområdets teorier og teknikker
  • Kan delta i arbeidet med å planlegge og gjennomføre digitaliseringsprosjekter i bedrifter

  Generell kompetanse

  • Ha innsikt i sentrale suksessfaktorer og etiske problemstillinger i forhold til digitalisering
  • Kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig

 • Undervisningsopplegg

  Kurset gjennomføres som samarbeidsbasert klasseromsundervisning. 

 • Krav til forkunnskaper

  BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi

 • Krav til kursgodkjenning

  To obligatoriske individuelle flervalgsoppgaver må være bestått for å kunne levere inn eksamen. 

 • Vurderingsform

  Eksamen består av en gruppebasert semesteroppgave, omfang 5000 ord. Tre studenter i hver gruppe.

 • Karakterskala

  A-F

 • Litteratur

  Heggernes, Tarjei Alvær (2017). Digital Forretningsforståelse - fra store data til små biter. 2. utgave. Fagbokforlaget.

  Artikler leveres i løpet av kurset. Ressurser på Internett

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2019.

Kursbeskrivelsen for høsten 2019 er under revisjon og vil bli publisert så snart den er vedtatt.

Kursansvarlig

Tarjei Alvær Heggernes, Institutt for strategi og ledelse