Digital forretningsforståelse

SOL18 Digital forretningsforståelse

 • Innhold

  Innhold

  Norske virksomheter investerer mye penger i digital teknologi. Statistikk viser at Norge ligger i front på dette området. Det er imidlertid ikke nødvendigvis en direkte relasjon mellom det å kjøpe og ta i bruk digital teknologi og det å oppnå gevinster. Det er derfor ikke tilstrekkelig for bedrifter å ha personer som kjenner den digitale teknologiens egenskaper og funksjoner. Bedrifter må ha ansatte som forstår hvordan den digitale teknologien kan utnyttes til å gjøre tingene på nye og bedre måter.

  I kurset emnet vil vi innledningsvis drøfte hva som kjennetegner den digitale økonomien. Deretter vil vi se nærmere på ulike digitale teknologier og informasjonssystemer, og hvordan disse kan utnyttes strategisk av private og offentlige virksomheter.

  Emner:

  • Datasamfunnet og den digitale økonomien
  • Digitale forretningssystemer
  • Store data, nettskyen og tingenes internett
  • Blokk-kjeder, digitale økosystemer og finansiell teknologi
  • Digitalisering og digitale enheter
  • Digital forretningsdrift
  • Sosiale nettverk, og forbrukeratferd på nettet.
  • Metoder og teknikker for realisering av forretningsmessige gevinster
  • Personvern, datasikkerhet, etikk og sårbarhet

  SOL18 er et VOA fag for bachelorstudenter til og med 2014 kullet.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Digitalisering har stor påvirkning på alle sektorer i nærings- og arbeidslivet. Vi tar for oss hvordan virksomheter kan utnytte digitalisering for å fremme lønnsomhet og konkurransefortrinn, samt hvordan digitalisering påvirker strategisk tenkning, ledelse og innovasjon.

  Kunnskap

  • Ha god forståelse for hva som karakteriserer den digitale økonomien, og digitale tjenesters betydning for privat og offentlig virksomhet
  • Ha god forståelse for hva som karakteriserer et digitalt informasjonssystem, og hva det innebærer å innføre og realisere gevinstene fra slike systemer
  • Ha god kunnskap om sosiale og samfunnsmessige utfordringer, herunder personvern, sårbarhet og datasikkerhet.

  Ferdigheter

  • Være i stand til å arbeide selvstendig med praktiske problemløsning basert på fagområdets teorier, metoder og teknikker
  • Kan delta i arbeidet med å planlegge og gjennomføre digitaliseringsprosjekter i bedrifter

  Generell kompetanse

  • Ha innsikt i sentrale suksessfaktorer og etiske problemstillinger i forhold til digitalisering
  • Kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegg

  Kurset gjennomføres som samarbeidsbasert klasseromsundervisning. Gjesteforelesere fra aktuelle bransjer bidrar.

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  • Eksamen består av en gruppebasert semesteroppgave, omfang 5000 ord. Tre studenter i hver gruppe.

 • Karakterskala

  Karakterskala

  A-F

 • Undervisningssemester

  Undervisningssemester

  Høst

 • Litteratur

  Litteratur

  • Heggernes, Tarjei Alvær (2017). Digital Forretningsforståelse - fra store data til små biter. 2. utgave. Fagbokforlaget.
  • Utleverte materiell. Ressurser på Internett

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester
Høst

Kursansvarlig

Tarjei Alvær Heggernes, Institutt for strategi og ledelse