Digital forretningsforståelse (utgått)

SOL18 Digital forretningsforståelse (utgått)

Høst 2020

 • Innhold

  Norske virksomheter investerer mye penger i digitale verktøy og teknologier. Statistikk viser at Norge ligger i front på dette området. Det er imidlertid ikke nødvendigvis en direkte relasjon mellom det å kjøpe og ta i bruk digital teknologi og det å oppnå gevinster. Det er derfor ikke tilstrekkelig for bedrifter å ha personer som kjenner den digitale teknologiens egenskaper og funksjoner. Bedrifter må ha ansatte som forstår hvordan den digitale teknologien kan utnyttes til å gjøre tingene på nye og bedre måter.

  I emnet vil vi innledningsvis drøfte hva som kjennetegner den digitale økonomien. Deretter vil vi se nærmere på ulike digitale teknologier og informasjonssystemer, og bruke teori fra strategi-faget for å finne ut hvordan teknologiene og systemene kan utnyttes av private offentlige virksomheter. 

  Emner:

  • Datasamfunnet og den digitale økonomien
  • Digital forretningsstrategi
  • Digitale forretningssystemer
  • Store data, nettskyen og tingenes internett
  • Blokk-kjeder, digitale økosystemer og finansiell teknologi
  • Digitalisering og digitale enheter
  • Digital forretningsdrift
  • Sosiale nettverk, og forbrukeratferd på nettet.
  • Analyse av teknologiens innvirkning på forretningsdrift
  • Personvern, datasikkerhet, etikk og sårbarhet

 • Læringsutbytte

  Digitalisering har stor påvirkning på alle sektorer i nærings- og arbeidslivet. Vi tar for oss hvordan virksomheter kan utnytte digitalisering for å fremme lønnsomhet og konkurransefortrinn, samt hvordan digitalisering påvirker strategisk tenkning, ledelse og innovasjon.

  Kunnskap

  • Ha god forståelse for hva som karakteriserer den digitale økonomien, og digitale tjenesters betydning for privat og offentlig virksomhet
  • Ha god forståelse for hva som karakteriserer et digitalt informasjonssystem, og hva det innebærer å innføre og realisere gevinstene fra slike systemer
  • Ha god kunnskap om sosiale og samfunnsmessige utfordringer, herunder personvern, sårbarhet og datasikkerhet.

  Ferdigheter

  • Være i stand til å arbeide selvstendig med praktiske problemløsning basert på fagområdets teorier og teknikker
  • Kan delta i arbeidet med å planlegge og gjennomføre digitaliseringsprosjekter i bedrifter

  Generell kompetanse

  • Ha innsikt i sentrale suksessfaktorer og etiske problemstillinger i forhold til digitalisering
  • Kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig

 • Undervisningsopplegg

  Kurset gjennomføres som samarbeidsbasert klasseromsundervisning. 

 • Krav til forkunnskaper

  BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi

 • Krav til kursgodkjenning

  Tre obligatoriske individuelle flervalgsoppgaver må være bestått for å kunne levere inn eksamen. 

  Studenter som har bestått eksamen i SOL18 før høstsemesteret 2019 får fritak fra obligatoriske arbeidskrav ved gjentak.

 • Vurderingsform

  Vurderingsform består av en gruppebasert semesteroppgave, omfang 5000 ord. Tre studenter i hver gruppe. 

  Infomasjon om oppgaven leveres ut i starten av semesteret, selve oppgåven leveres ut ca 2/3 ut i semsteret.

  Studenter som har bestått eksamen i SOL18 før høstsemesteret 2019 får fritak fra obligatoriske arbeidskrav ved gjentak.

 • Karakterskala

  A-F

 • Litteratur

  Heggernes, Tarjei Alvær (2017). Digital Forretningsforståelse - fra store data til små biter. 2. utgave. Fagbokforlaget.

  Artikler leveres i løpet av kurset. Ressurser på Internett

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Utgått.

Kursansvarlig

Førstelektor Tarjei Alvær Heggernes, Institutt for strategi og ledelse