Anvendt økonomisk geografi

SAM10 Anvendt økonomisk geografi

Høst 2018

 • Innhold

  Kurset tar opp prinsipper som anvendes av så vel offentlige som private aktører når lokaliseringsbeslutninger skal tas. Vi skal se på lokalisering av ulike aktiviteter i forskjellige næringer som jordbruk, industri og service. Forklaringer for hvorfor økonomisk vekst eller tilbakegang skjer i en region fremfor andre behandles i så vel lokalt som globalt perspektiv. Kurset vil i utstrakt grad benytte norske eksempler for å illustrere prinsippenes anvendelse.

 • Læringsutbytte

  Kunnskap - kandidaten

  har oversikt over ulike nøkkelbegreper innen økonomisk geografi

  forstår økonomiske regelmessigheter som påvirker adferd i geografisk rom

  forstår hvordan byer og agglomerasjoner dannes

  forstår lokaliseringsbeslutninger tatt av økonomiske aktører

  har oversikt over ulike tilnærminger til utvikling på regionalt og globalt nivå

  har oversikt over problemstillinger knyttet til ressursforvaltning og miljø

  forstår demografiske prosesser

  Ferdigheter - kandidaten

  kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg

  kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

  kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

  Generelle kompetanse - kandidaten

  kan kommunisere kunnskapen skriftlig

  har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger

  kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, i tråd med etiske krav og retningslinjer

  Learning outcomes:

  Knowledge - The candidate...

  has an overview of key concepts in economic geography

  understands economic regularities influencing behaviour in geographic space

  understands the formation of cities and agglomerations

  understands location decisions taken by economic agents

  has an overview of chosen approaches to regional and world development

  has an overview of questions concerned with natural resources and the environment

  understands demographic processes

  Skills - The candidate...

  can find, evaluate and refer to information and scholarly subject matter and present it in a manner that sheds light on the problem

  can apply academic knowledge and relevant results of research and development work to practical and theoretical problems and make well-founded choices

  masters relevant scholarly tools, techniques and forms of communication

  Competence - The candidate...

  is able to communicate this knowledge in writing

  has insight into relevant academic and professional ethical issues

  can plan and carry out varied assignments and projects over time, in accordance with ethical requirements and principles

 • Undervisningsopplegg

  Kurset er basert på ordinære plenumsforelesninger og på individuelle prosjekter.

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer GEO010

 • Krav til kursgodkjenning

  For å få kurset godkjent kreves det aktiv medvirkning, og innlevering av to prosjektoppgaver.

  Merk: Det kan forekomme obligatoriske aktiviteter i kurset før den formelle påmeldingsfristen.

 • Vurderingsform

  4-timers skriftlig eksamen (60 %), individuelle oppgaver (40 %).

 • Karakterskala

  Karakterskala A - F.

 • Litteratur

  Hanink, D. M., 1997, Principles and applications of economic geography. Economy, Policy, Evironment. John Wiley & Sons, Inc. New York 1996; sider 1-476.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst, tilbys for tiden ikke.

Kursansvarlig

Roger S. Bivand, Institutt for samfunnsøkonomi