Autorisasjonsprøve i oversettelse (translatøreksamen)

OBS! Nytt opplegg for kandidater som melder seg opp til eksamen fra høsten 2015 med overgangsordning for kandidater med bestått hjemmeeksamen fra H2013 og H2014.

Formålet med autorisasjonsprøve i oversettelse er å uteksaminere kompetente oversettere for oppdrag for næringsliv, offentlige myndigheter og privatpersoner.

Bestått eksamen er en forutsetning for å få bevilling som statsautorisert translatør. 

Bevilling gis enten for språkretningen norsk til fremmedspråket eller fra fremmedspråket til norsk eller for begge språkretninger. Hva bevillingen omfatter, skal fremgå klart av bevillingsdokumentet og translatørstemplet.

Bevillingen forvaltes av Norges Handelshøyskole på delegasjon fra Kunnskapsdepartementet.

Eksamen er todelt: hjemmeeksamen og skoleeksamen. Hjemmeeksamen må bestås før skoleeksamen kan avlegges.

Nærmere opplysninger:

Kontakt

Faglige spørsmål: 
ingrid.simonnaes@nhh.no 

Praktiske spørsmål: translatoreksamen@nhh.no

Spørsmål om kurs:
maja.dame@nhh.no