STR435 - Personalpolitikk og incentiver

Tilbake

Kursansvarleg

Kjell G. Salvanes og Astrid Ervik, Institutt for samfunnsøkonomi

Mål / læringsmål:

Kurset vil med utgangspunkt i etablert insentivteori analysera personalspørsmål i bedriften. Fokus vil vera på ulike insentivverknader av løns- og kompensasjonskontraktar med omsyn til motivasjon for arbeid, seleksjon av arbeidarar ved ansetting, opplæring av arbeidarar og teamarbeid. Både monetære og ikkje-monetære insentivsystemer vil bli analysert. Rekrutteringspolitikk for bedriften vil det bli lagt stor vekt på. Særleg institusjonelle forhold som gjeld ansetjingforhold i Norge vil bli innarbeid i analysen. T.d. i kva grad er det mogleg med kortidskontraktar framføre langtidskontraktar, og ikkje minst kva typar avveginar må ein ta når ein skal velga mellom desse to kontrakttypane. Vidare er eit viktig tema opplæring på arbeidsplassen som utgjer ein viktig del av kunnskapsutviklinga i Norge i tillegg til det offisielle skolesystemet. Kven skal få opplæring, kor mykje, og ikkje minst korleis skal denne opplæringa bli finansiert. Særleg vil ein ta opp leiarløner og leiarinsentiv der fokus vil vera generelt på ulike former for resultatbasert løn som t.d. bonusordningar, opsjonar og paraplyordningar ved avslutting av eit arbeidsforhold. Andre temaer er jobb design og design av hierarkiet i bedriften, samt insentiver for ansatte over heile karriereløpet.

English version: Personnel Economics (Stategic human resource management) The course will use modern incentive theory to analyze the way in which firms can design policies to manage the human resources in the firm. The focus is to examine the firm-employee relationship in detail and especially the types of wage contracts and forms of incentives that firms can offer to induce the requisite amount of effort at different levels of the hierarchy of the firm, selection of worker when recruiting and incentives for team production. Both monetary and non-monetary compensation will be considered. Recruitment policies will play an important role in the course. In particular institutional characteristics of the Norwegian legal framework for employment relations will be included in the analyses. For example questions like: what are the options to use short term contracts in stead of long term contracts, but also what the economic trade-offs are for the firm of using either one of the contracts. On-the-job training is an integrated part of human resource management and is analyzed in detail; who should get it, how much, and not the least how should finance it. Incentives for the managers will also be focused on especially in the course; wage contracts for managers, different bonus schemes, options etc will be dealt with. Other topics include job design and design of hierarchies, in addition to design of incentive schemes over the whole carrier of a worker.

Innhald

Noen av de temaene vi vil studere er:

- Det norske arbeidsmarkedet
- Rekruttering
- Humankapitalteori og on-the-job traning
- Lønnskontrakter og prinsipal-agent teori
- Forfremmelse som motivasjon og turneringer
- Interne arbeidsmarkeder
- Job design og hierarkier
- Ikke-monetære insentiver

Forkunnskaper

Ingen spesielle utover fullført bachelor-programmet. Kurset tilsvarer LHR423, og man vil ikkje få utteljing for begge desse kursa

Litteratur

Under revidering

Undervisningsopplegg

Pensumgjennomgang og gruppearbeid

Krav til kursgodkjenning

Innleveringsoppgåver. Merk: Det kan forekomme obligatoriske aktiviteter i kurset før den formelle påmeldingsfristen.

Vurderingsform

4 timers skriftleg eksamen

Karakterskala A - F.